x

İlkokul
Araştırmacı
ve Paylaşımcı

İlkokulumuzda teori ve pratiğin iç içe geçtiği, farklı disiplinleri bir araya getiren bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Bu dönem süresince öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinmek üzere ilk adımı atıyorlar.

Keşfetme ve eleştirel düşünme üzerine kurulu eğitim programımızı, uygulamalı geziler, kütüphane araştırmaları, atölye ve saha çalışmaları, sanatsal ve sportif faaliyetler ile destekliyoruz. Dijital çağın içine doğan ilkokul öğrencilerimizin yenilikleri kucaklarken geleneklerine sahip çıkmalarını önemsiyor, programımızda kültürel değerlerimize geniş yer veriyoruz.

Öğrencilerimizin araştırma, analiz etme, problem çözme ve birlikte çalışma becerilerini geliştiren programımız, onları yaratıcı düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ediyor. İlkokul öğrencilerimiz yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmekle kalmıyor, toplumsal sorunlara akılcı çözümler üretmeyi de öğreniyorlar. Böylece akademik, sosyal ve duygusal açıdan kendilerini geliştirerek ortaokul hayatına hazırlanıyorlar.

İlkokulumuzda birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Dersin öğrenme kalitesi ve verimliliğinin artırılarak öğrencinin derste öğrenmesine,
 3. Deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 4. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenmesine ve kişisel yetkinliklerin geliştirilmesine,
 5. Akademik kazanımların öğrencinin yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 6. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 7. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • İlkokulumuzda öğrencilerimizin ana dil becerileri, kendilerini tanıma süreciyle paralel olarak geliştirilir. Öğrencilerimiz okuma, yazma, konuşma ve dinleme alt alanlarında yaptıkları çalışmalarla özgün ve yaratıcı ifade stilleri oluştururken sözcük dünyalarını her yıl biraz daha zenginleştirirler. Program kapsamında ayrıca çocuk edebiyatının değerli örneklerini inceler, bir yandan dilin yapısal özelliklerini kavrarken bir yandan da etkili birer okur olarak kitaplarla bağ kurarlar.
    
   Sezinde 21. yüzyıl becerileri arasında öne çıkan yazma becerilerinin gelişimi amacıyla eğitimde LEGO setleri kullanılır. İşbirlikçi gruplar ile zenginleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarıyla, öğrencilerimizin hayal güçlerini aktif tutan ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerini sağlayan ders senaryoları oluşturulur. İlkokul öğrencilerimiz ayrıca Sezine özel tasarladığımız "Bir Okumada-Bir Dinlemede-Bir İzlemede Anlama" dersi ile dikkat, analiz, sentez ve değerlendirme sorularını yanıtlayarak etkili bir okur, dinleyici ve izleyici olma yolunda gerekli stratejileri edinirler.
  • Çocuğun dünyasında matematik, farklı dilde oynanan bir oyundur. İlkokulumuzda matematik öğretimi, henüz somut dönem becerileri gösteren öğrencilerimizin matematiği günlük hayatla ilişkilendirerek kavramalarını hedefler.
    
   Özel araç gereçler ve oyunlardan oluşan uluslararası Mind Lab metodu ile öğrencilerimiz analitik ve stratejik düşünme, risk değerlendirme, hedefe giden yolda yeniden organize olma gibi üst düzey matematiksel becerilerini geliştirirken en doğal öğrenme araçları olan oyundan faydalanırlar. Her ünite kapsamında gerçekleştirilen "Problemin Öyküsü" etkinliğinde verilen kurguyu temel alarak problem yaratabilmeyi öğrenirler. Ayrıca Matematik Olimpiyatları, Pi Günü etkinlikleri, alışveriş gezileri gibi uygulamalı atölyelere katılarak matematiksel düşünme becerilerini günlük hayatla ilişkilendirirler. 
  • İlkokulumuzda Fen Bilimleri dersi, doğanın dilini, enerji dönüşümünü ve öğrencilerimizin dünyamıza karşı sorumluluklarını merkeze alan keşif ve merak atölyeleri üzerine kuruludur. 
    
   1. sınıftan itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerimiz, günlük hayatta merak uyandıran konuların bilimdeki karşılığını öğrenirken deneysel araştırma, analitik düşünme, sonuç çıkarma ve tüm bunları bilimsel kavramları kullanarak ifade etme becerilerini güçlendirirler. Uluslararası High Touch High Tech programları ile desteklenen "Eğlenceli Bilim" dersleri, öğrencilerimizin kendilerini bilim okuryazarlığı konusunda geliştirmelerine olanak sağlar.
  • Sezinde gezi, gözlem, inceleme ve araştırma temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin günlük hayatla bağ kurarak sorumluluk bilinci edinmeleri ve yurttaşlık haklarını kavramaları amaçlanır.

   İnsanlık tarihi, toplumsal yaşam kuralları, kaynaklarımız, değerlerimiz ve kültürümüzü anlamak üzere çıktıkları yolculukta öğrencilerimiz sorun çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimizin özgün bakış açısına sahip ve aynı zamanda değişime uyum sağlayabilen bireyler olmalarında Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri önemli rol oynar. 

  • 3. ve 4. sınıf programımızda bulunan “Çocuklarla Felsefe” dersi, öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini merkeze alarak onların hayata, kavramlara ve değerlere eleştirel bir gözle bakabilmelerini sağlar. Felsefe ile küçük yaşta tanışan öğrencilerimiz birçok konuda farkındalık kazanarak "doğru soru sorma" becerisi edinirler.
  • İlkokulumuzda yabancı dil öğretimi, öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce Temel Kullanıcı (A1-A2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Dört yıl boyunca öğrencilerimiz Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde uluslararası kabul gören öğretim programlarını tamamlarlar.
    
   Programımızda öğrencilerimizin yaşlarına ve ilgi alanlarına göre seçilmiş temalar disiplinlerarası bir yaklaşımla sunulur. Bu çerçevede 1. sınıftan itibaren İngilizce derslerinde dil becerilerinin yanı sıra Fen ve Hayat Bilgisi alanlarında da çalışmalar yapan öğrencilerimiz, iletişim becerilerini çeşitli okul içi etkinlikler, kulüp çalışmaları ve uluslararası projelerle geliştirirler. 3. sınıftan itibaren Cambridge Assessment English tarafından hazırlanan sınavlara girmeye başlarlar.
  • Kodlama ve Bilişim Teknolojileri dersinde, ilkokul öğrencilerimiz temel bilgisayar kullanımı ile başlayan çalışmalarını algoritma kurma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama, 2D ve 3D tasarım, 3D baskı, Maker ve STEM çalışmalarıyla sürdürürler. Kodlama çalışmalarında temel amaç öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeleridir. Özellikle bilgisayarsız çalışmalarıyla kodlamanın yaşamın her alanında kullanılabilecek bir düşünme becerisi olduğunu kavrayan öğrencilerimiz, ders kapsamında Code.org, Stratch gibi online araçların yanı sıra micro:bit, Arduino, Root Robot, Brixo ve Sphero gibi robotik araçları da kullanırlar.
    
   Sezinde öğrencilerimiz ayrıca 3D tasarım ve baskı araçlarını kullanarak üretim süreciyle tanışırlar. Farklı ders ve projelerle entegre edilen Maker çalışmaları ile tüketici konumundan üretici konumuna geçer ve üretmenin keyfini yaşarlar.
  • Öğrencilerimiz 1. sınıfta Orff yaklaşımıyla işlenen Müzik dersinde müziği keşfetmeye devam ederler. Ayrıca 1, 2 ve 3. sınıflarda "Seslere Yön Verenler Projesi" ile yerli ve yabancı besteci ve müzisyenleri daha yakından tanırlar. 4. sınıfta her öğrencimiz bir enstrüman (piyano, gitar, keman veya yan flüt) seçerek branş çalışmalarına başlar. 7. sınıfın sonuna kadar süren bireysel enstrüman eğitimi ile her öğrencimiz enstrümanını rahatlıkla çalacak seviyeye ulaşabilir.
    
   İlkokul öğrencilerimiz çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri"nde, resitallerde ve teneffüslerde düzenlenen "Müzikli Dakikalar" etkinliklerinde solo veya grup olarak sahneleyebilirler. 3. sınıftan itibaren koro seçmelerine katılabilirler.
  • 1. sınıftaki Yaratıcı Drama dersimizde duyguları tanıma ve yönetme, empati, kendini ifade etme, dikkat ve odaklanma konularında çalışmalar yürütülür. Doğaçlama çalışmaları, eğlenceli oyunlar ve etkinlikler ile öğrencilerimizin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmeleri, çevresel ve kişisel farkındalıklarını artırmaları hedeflenir.
  • İlkokulumuzda Görsel Sanatlar dersi öğrencilerimizin farklı akımlar ve kültürler arasında bağ kurarak kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerine, güzel sanatların yaşamımızdaki yeri ve önemini yaşayarak kavramalarına olanak sağlar. Öğrencilerimiz kolaj, kazıma, baskı, mozaik, seramik gibi pek çok farklı teknik kullanır ve çalışmalarını çeşitli disiplinlere entegre ederler.
    
   "Renklere Yön Verenler Projesi" ile modern ve çağdaş sanatın Türk ve yabancı ustalarını daha yakından tanıyan ilkokul öğrencilerimiz, müzelerde ve sanat galerilerinde yaptığımız derslerde bir sanat eserinin nasıl okunacağını öğrenir ve müze bilinci edinirler.
  • Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini bütüncül bir şekilde geliştirirken aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarında önemli rol oynar. İlkokul düzeyinde öğrencilerimizin hareket potansiyelini etkili kullanırken motor becerilerini geliştirmeleri ve hareket ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri hedeflenir. Derslerde değerler eğitimi kapsamında iş birliği, yardımlaşma, dostluk ve güven kavramları üzerinde durulur.

   İlkokul öğrencilerimiz ayrıca periyodik olarak aldıkları yüzme derslerinde tekniklerine ve stillerine uygun yüzme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
    
   Okulumuzda spor takımlarımız 2. sınıftan itibaren yüzme ve artistik cimnastik aday takımlarımızla başlar. İlkokul düzeyinde Minikler kategorisinde 3. ve 4. sınıftan seçilen öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, voleybol, yüzme ve artistik cimnastik takımlarımız bulunur.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, birinci sınıfa başlayan ve okulumuza yeni gelen tüm öğrencilerimizin okula aidiyet duygusunu güçlendirmek adına küçük grup çalışmaları düzenler. Yaratıcı drama, duyguları tanıma ve ifade etme, anlaşmazlıkları çözme, empati kurma, evrensel insani değerler gibi konularda yapılan çalışmalarla öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekler.
    
   Okul, öğrenci ve aile arasında güçlü iletişim ve iş birliğini hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, düzenli görüşmeler aracılığıyla öğrencinin gelişimini yakından takip eder ve veliyle paylaşır. Rehberlik çalışmaları yaş grubuna uygun temalar etrafında şekillenen veli seminerleri ve atölye çalışmalarını da içerir.

Sezinde akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında temel rol oynar. 

İlkokulumuzda proje tabanlı öğrenme stratejisi ile;

 1. Öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri,
 2. Farklı disiplinlere ait eş zamanlı bilgi ve beceri gelişimini sağlamaları,
 3. Akademik ve sosyal becerilerinden birlikte yararlanırken bulgulara ulaşmaları, onları analiz etmeleri, sonuçları değerlendirerek çıkarımlarda bulunmaları ve öğrendiklerini birbirleriyle paylaşmaları hedeflenir.

Öğrencilerimiz bu süreçte onlara liderlik eden öğretmenleriyle birlikte bireysel toplantılar ve değerlendirmeler yapar, projelerini adım adım geliştirirler. 

İlkokul düzeyinde gerçekleştirdiğimiz başlıca akademik projeler şunlardır:

   1. "Bir Avuç İstanbul Projesi"nde şehrimizin gizli güzelliklerini keşfederler. İstanbul’u semt semt gezerek tarihe, mimariye, kedilere, martılara, balıklara ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklere dair pek çok bilgi edinir, kendi gözlerinden İstanbul’u anlatırlar. 
   2. "Benimle Oynar mısın Projesi"nde geçmişten günümüze oynanan oyun ve oyuncakların işlevini çocukların değişen ihtiyaçları kapsamında incelerler. Alan araştırmaları yaptıktan sonra geçmişte kullanılan oyuncaklardan yararlanarak günümüz çocukları için yepyeni ve özgün bir oyuncak tasarlamaya çalışırlar.
   3. "Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında beslenmenin, sporun ve çevrenin sağlıklı bir vücut için önemini farklı öğrenme istasyonlarında tartışırlar. Alanında uzman doktorlarla söyleşiler düzenler, çeşitli derslerde sağlığın korunmasına yönelik etkinliklere katılırlar. Sırasıyla beslenme uzmanı, doktor, mutfak şefi ve sporcu rollerini üstlenerek her bir alanda sağlığı korumanın önemini vurgularlar.
   4. "Rengârenk Kelebekler Projesi"nde gözlem yapmak için İstanbul Kelebek Çiftliği’ne giderler. Matematik dersinde kelebekleri simetri bağlamında inceler, Görsel Sanatlar dersinde bu bilgileri tasarım çalışmalarında kullanır, dil etkinliklerinde ise hikâyelerle projelerini geliştirirler.
   1. "Mucize Canlı: Arı Projesi" kapsamında Fen Bilimleri dersinde arının fizyolojisini ve yaşam koşullarını inceler, besin zincirindeki rolünü kavrarlar. Bal fabrikasında yaptıkları saha araştırması ile arıların çalışma şeklini gözlemlerler. Ayrıca belgesel incelemeleri, yazar söyleşileri ve Görsel Sanatlar dersinde yaptıkları tasarımlar ile arının insan hayatındaki önemli yerini öğrenirler ve doğaya sorumluluk konusunda bilinç düzeylerini artırırlar.
   2. "Ölmez Ağaç Zeytin Projesi"nde dalından toplanan zeytinin imalathaneden soframıza nasıl geldiğini gözlemlemek için Gemlik bölgesine zeytin hasadına giderler. Ana dil etkinliklerinde ise efsanelere konu olmuş zeytinin insanlık tarihindeki yerine odaklanırlar. Proje kapsamında ayrıca zeytin ağaçlarının korunması amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek olurlar.
   1. "Bilimin Ardındaki Sır; Sihirli Teknoloji Projesi"nde teknolojinin yıllar içindeki değişim ve gelişimini inceler, günümüz insanının teknoloji ile kurduğu bağı sorgularlar. Müzelerde ve Ar-Ge merkezlerinde otomobillerin tarihsel gelişimi, tarım ve iletişim araç-gereçleri, bilim insanları ve günümüz teknolojileri üzerine saha çalışmaları gerçekleştirirler. Bu süreçte yapay zekanın hayatımız üzerindeki etkisine de odaklanır ve hayallerindeki teknolojik ürünleri tasarlarlar. Projenin son aşamasında ise disiplinler üstü bir yaklaşımla yaptıkları çalışmaları aileleriyle paylaşırlar.
   2. "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet Projesi" kapsamında Atatürk’ün bizlere bıraktığı en önemli değer olan Cumhuriyet'e nasıl kavuştuğumuzu öğrenirler. Ankara’da yaptıkları saha araştırmasında; I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Etnografya Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret ederek Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışırlar. Anıtkabir’de yapılan resmi törende Atamızın huzuruna çıkar, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalarlar. 

İlkokulda gerçekleştirdiğimiz Tasarım ve Beceri Atölyelerinde (TBA) ve kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren katıldıkları TBA ve kulüp çalışmalarında;

 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade etme fırsatı bulurlar.
 4. Farklı sınıflardan öğrencilerle merak ettiklerini keşfetmenin ve yeni şeyler denemenin keyfini yaşarlar.
 5. Kendilerinden büyük bir oluşumun parçası olarak liderlik ve iş birliği yapmayı, planlı çalışmayı, sabırlı olmayı ve zorluklar karşısında pes etmemeyi öğrenirler.

Bu seviyede atölyelerimiz ve kulüplerimiz dört temel başlık altında toplanır:

   1. Bilim Dergisi Atölyesi
   2. Lego Robot Kulübü
   3. Mad Scientists Club
   4. Maker ve Merak Kulübü
   5. Matematik Oyun Atölyesi Kulübü
   6. Meraklı Çocuklar Kulübü
   7. Mind Lab Atölyesi
   8. Robotik Atölyesi
   9. Tinkering Atölyesi
   10. Uzay Araştırmaları Atölyesi
   11. Young Engineers Atölyesi
   1. Ahşap Boyama Atölyesi
   2. Art and Craft Workshop
   3. Bateri Kulübü
   4. Boncuk Dokuma Atölyesi
   5. Çılgın Kuklalar Kulübü
   6. Çılgın Şapkalar Kulübü
   7. Dokuma Atölyesi
   8. Drama Kulübü
   9. Drama Takımı,
   10. El Örgüleri Kulübü
   11. Flüt Atölyesi
   12. Gitar Atölyesi
   13. Heykel Atölyesi
   14. Kâğıt Oyuncaklar Kulübü
   15. Keçe Kulübü
   16. Keman Atölyesi
   17. Kıyafet Tasarlama Atölyesi
   18. Koro Takımı
   19. Kukla Atölyesi
   20. Mozaik Atölyesi
   21. Pyssla Kulübü
   22. Quilling Kulübü
   23. Seramik Kulübü
   24. Takı Tasarım Kulübü
   25. Taş Boyama Kulübü
   26. Yaratıcı Eller Kulübü
   1. Badminton Kulübü
   2. Basketbol Kulübü
   3. Cimnastik Takımı
   4. Dans Takımı
   5. Doğa Sporları ve Tırmanış Kulübü
   6. Eco Warriors Club
   7. Futbol Kulübü
   8. Healthy Eating Workshop
   9. Just Dance Kulübü
   10. Masa Tenisi Kulübü
   11. Tenis Kulübü
   12. Voleybol Takımı
   13. Yüzme Takımı
   1. Biblioteka Kulübü
   2. English Drama Workshop
   3. English Film Club
   4. Financial Kids Workshop
   5. Fun English Club
   6. Karikatür Kulübü
   7. Masal Atölyesi
   8. Model Uçak Kulübü
   9. Satranç Takımı
   10. Stop Motion Kulübü
   11. World Tour Club
   12. Visual Storytelling Workshop
   13. Yemek ve Pasta Kulübü

Sezinde öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren “Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?” sorusu üzerine kafa yormaya başlar ve yetişkin rolü üstlenecekleri zamanlar için önemli bir duruş kazanırlar. 

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen ilkokul öğrencilerimiz, hayata geçirdikleri projeler ile;

 1. Ürettikleri akılcı çözümleri sürdürülebilir kılarak ve paylaşarak diğer bireylerin de çeşitli alanlarda duyarlılık geliştirmesine katkıda bulunurlar.
 2. Sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları özümser, sivil toplum kuruluşlarını tanır ve farklılıklarla zenginleşmeyi öğrenirler.
 3. Hem diğer canlılara hem de kendi hayatlarına dokunan projeler ile bir bütünün parçası olarak ne kadar çok şey yapabileceklerini keşfederler.

İlkokul öğrencilerimiz üç temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:

  • Öğrencilerimiz farklı kurum içi organizasyonlarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparlar. Okulumuzda geleneksel olarak düzenlediğimiz kermeslerde, dönem boyunca kulüp çalışmalarında ürettikleri ürünleri bağışa dönüştürerek STK’lara destek olurlar. 
  • Okul ortaklıkları kapsamında farklı yaş gruplarıyla birlikte yabancı dil, dans, resim gibi alanlarda eğitsel faaliyetlere katılan ilkokul öğrencilerimiz, okulumuzda gerçekleştirdikleri gösterileri ve beceri atölyelerini kardeş okullarımızda da uygulama ve paylaşma fırsatı bulurlar.
  • Plastik kullanımının azaltılması, elektrik ve su kullanımına dikkat edilmesi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapan öğrencilerimiz, aynı zamanda hayvanların korunma ve barınma ihtiyacını karşılayan çeşitli projeler de geliştirirler. Hayvan haklarını savunmayı bir yaşam felsefesi olarak benimseyerek hayvanat bahçelerine, hayvanlı sirklere ve yunus parklarına neden gidilmemesi gerektiğini vurgulayan etkinlikler düzenlerler.
Sevim Bakan Gülmez
Okul Müdürü
Dilek Yıldız Gürgün
Akademik Müdür Yardımcısı

Dilek Albayrak
İdari Müdür Yardımcısı
İrem Akter Kandil
İdari Müdür Yardımcısı

Oya Yılmaz
İdari Müdür Yardımcısı


 1. Öğrendiklerini hayatla ilişkilendirebilir.

 2. Kendini çok yönlü olarak geliştirir. 

 3. Tasarım odaklı düşünmeyi öğrenir. 

 4. Fikrini ifade etmekten ve soru sormaktan çekinmez. 

 5. Sorumluluk anlayışını içselleştirmiştir. 

 6. Toplumsal olayları yok saymaz. 

 7. Çevre bilinci gelişmiştir. 

 8. Sanat yoluyla öğrenir.

İLKOKUL
Araştırmacı
ve Paylaşımcı
İlkokul
01
Eğitim Felsefesi
İlkokulumuzda teori ve pratiğin iç içe geçtiği, farklı disiplinleri bir araya getiren bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Bu dönem süresince öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinmek üzere ilk adımı atıyorlar.

Keşfetme ve eleştirel düşünme üzerine kurulu eğitim programımızı, uygulamalı geziler, kütüphane araştırmaları, atölye ve saha çalışmaları, sanatsal ve sportif faaliyetler ile destekliyoruz. Dijital çağın içine doğan ilkokul öğrencilerimizin yenilikleri kucaklarken geleneklerine sahip çıkmalarını önemsiyor, programımızda kültürel değerlerimize geniş yer veriyoruz.

Öğrencilerimizin araştırma, analiz etme, problem çözme ve birlikte çalışma becerilerini geliştiren programımız, onları yaratıcı düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ediyor. İlkokul öğrencilerimiz yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmekle kalmıyor, toplumsal sorunlara akılcı çözümler üretmeyi de öğreniyorlar. Böylece akademik, sosyal ve duygusal açıdan kendilerini geliştirerek ortaokul hayatına hazırlanıyorlar.

02
Akademik

İlkokulumuzda birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Dersin öğrenme kalitesi ve verimliliğinin artırılarak öğrencinin derste öğrenmesine,
 3. Deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 4. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenmesine ve kişisel yetkinliklerin geliştirilmesine,
 5. Akademik kazanımların öğrencinin yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 6. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 7. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • İlkokulumuzda öğrencilerimizin ana dil becerileri, kendilerini tanıma süreciyle paralel olarak geliştirilir. Öğrencilerimiz okuma, yazma, konuşma ve dinleme alt alanlarında yaptıkları çalışmalarla özgün ve yaratıcı ifade stilleri oluştururken sözcük dünyalarını her yıl biraz daha zenginleştirirler. Program kapsamında ayrıca çocuk edebiyatının değerli örneklerini inceler, bir yandan dilin yapısal özelliklerini kavrarken bir yandan da etkili birer okur olarak kitaplarla bağ kurarlar.
    
   Sezinde 21. yüzyıl becerileri arasında öne çıkan yazma becerilerinin gelişimi amacıyla eğitimde LEGO setleri kullanılır. İşbirlikçi gruplar ile zenginleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarıyla, öğrencilerimizin hayal güçlerini aktif tutan ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerini sağlayan ders senaryoları oluşturulur. İlkokul öğrencilerimiz ayrıca Sezine özel tasarladığımız "Bir Okumada-Bir Dinlemede-Bir İzlemede Anlama" dersi ile dikkat, analiz, sentez ve değerlendirme sorularını yanıtlayarak etkili bir okur, dinleyici ve izleyici olma yolunda gerekli stratejileri edinirler.
  • Çocuğun dünyasında matematik, farklı dilde oynanan bir oyundur. İlkokulumuzda matematik öğretimi, henüz somut dönem becerileri gösteren öğrencilerimizin matematiği günlük hayatla ilişkilendirerek kavramalarını hedefler.
    
   Özel araç gereçler ve oyunlardan oluşan uluslararası Mind Lab metodu ile öğrencilerimiz analitik ve stratejik düşünme, risk değerlendirme, hedefe giden yolda yeniden organize olma gibi üst düzey matematiksel becerilerini geliştirirken en doğal öğrenme araçları olan oyundan faydalanırlar. Her ünite kapsamında gerçekleştirilen "Problemin Öyküsü" etkinliğinde verilen kurguyu temel alarak problem yaratabilmeyi öğrenirler. Ayrıca Matematik Olimpiyatları, Pi Günü etkinlikleri, alışveriş gezileri gibi uygulamalı atölyelere katılarak matematiksel düşünme becerilerini günlük hayatla ilişkilendirirler. 
  • İlkokulumuzda Fen Bilimleri dersi, doğanın dilini, enerji dönüşümünü ve öğrencilerimizin dünyamıza karşı sorumluluklarını merkeze alan keşif ve merak atölyeleri üzerine kuruludur. 
    
   1. sınıftan itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerimiz, günlük hayatta merak uyandıran konuların bilimdeki karşılığını öğrenirken deneysel araştırma, analitik düşünme, sonuç çıkarma ve tüm bunları bilimsel kavramları kullanarak ifade etme becerilerini güçlendirirler. Uluslararası High Touch High Tech programları ile desteklenen "Eğlenceli Bilim" dersleri, öğrencilerimizin kendilerini bilim okuryazarlığı konusunda geliştirmelerine olanak sağlar.
  • Sezinde gezi, gözlem, inceleme ve araştırma temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin günlük hayatla bağ kurarak sorumluluk bilinci edinmeleri ve yurttaşlık haklarını kavramaları amaçlanır.

   İnsanlık tarihi, toplumsal yaşam kuralları, kaynaklarımız, değerlerimiz ve kültürümüzü anlamak üzere çıktıkları yolculukta öğrencilerimiz sorun çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimizin özgün bakış açısına sahip ve aynı zamanda değişime uyum sağlayabilen bireyler olmalarında Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri önemli rol oynar. 

  • 3. ve 4. sınıf programımızda bulunan “Çocuklarla Felsefe” dersi, öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini merkeze alarak onların hayata, kavramlara ve değerlere eleştirel bir gözle bakabilmelerini sağlar. Felsefe ile küçük yaşta tanışan öğrencilerimiz birçok konuda farkındalık kazanarak "doğru soru sorma" becerisi edinirler.
  • İlkokulumuzda yabancı dil öğretimi, öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce Temel Kullanıcı (A1-A2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Dört yıl boyunca öğrencilerimiz Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde uluslararası kabul gören öğretim programlarını tamamlarlar.
    
   Programımızda öğrencilerimizin yaşlarına ve ilgi alanlarına göre seçilmiş temalar disiplinlerarası bir yaklaşımla sunulur. Bu çerçevede 1. sınıftan itibaren İngilizce derslerinde dil becerilerinin yanı sıra Fen ve Hayat Bilgisi alanlarında da çalışmalar yapan öğrencilerimiz, iletişim becerilerini çeşitli okul içi etkinlikler, kulüp çalışmaları ve uluslararası projelerle geliştirirler. 3. sınıftan itibaren Cambridge Assessment English tarafından hazırlanan sınavlara girmeye başlarlar.
  • Kodlama ve Bilişim Teknolojileri dersinde, ilkokul öğrencilerimiz temel bilgisayar kullanımı ile başlayan çalışmalarını algoritma kurma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama, 2D ve 3D tasarım, 3D baskı, Maker ve STEM çalışmalarıyla sürdürürler. Kodlama çalışmalarında temel amaç öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeleridir. Özellikle bilgisayarsız çalışmalarıyla kodlamanın yaşamın her alanında kullanılabilecek bir düşünme becerisi olduğunu kavrayan öğrencilerimiz, ders kapsamında Code.org, Stratch gibi online araçların yanı sıra micro:bit, Arduino, Root Robot, Brixo ve Sphero gibi robotik araçları da kullanırlar.
    
   Sezinde öğrencilerimiz ayrıca 3D tasarım ve baskı araçlarını kullanarak üretim süreciyle tanışırlar. Farklı ders ve projelerle entegre edilen Maker çalışmaları ile tüketici konumundan üretici konumuna geçer ve üretmenin keyfini yaşarlar.
  • Öğrencilerimiz 1. sınıfta Orff yaklaşımıyla işlenen Müzik dersinde müziği keşfetmeye devam ederler. Ayrıca 1, 2 ve 3. sınıflarda "Seslere Yön Verenler Projesi" ile yerli ve yabancı besteci ve müzisyenleri daha yakından tanırlar. 4. sınıfta her öğrencimiz bir enstrüman (piyano, gitar, keman veya yan flüt) seçerek branş çalışmalarına başlar. 7. sınıfın sonuna kadar süren bireysel enstrüman eğitimi ile her öğrencimiz enstrümanını rahatlıkla çalacak seviyeye ulaşabilir.
    
   İlkokul öğrencilerimiz çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri"nde, resitallerde ve teneffüslerde düzenlenen "Müzikli Dakikalar" etkinliklerinde solo veya grup olarak sahneleyebilirler. 3. sınıftan itibaren koro seçmelerine katılabilirler.
  • 1. sınıftaki Yaratıcı Drama dersimizde duyguları tanıma ve yönetme, empati, kendini ifade etme, dikkat ve odaklanma konularında çalışmalar yürütülür. Doğaçlama çalışmaları, eğlenceli oyunlar ve etkinlikler ile öğrencilerimizin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmeleri, çevresel ve kişisel farkındalıklarını artırmaları hedeflenir.
  • İlkokulumuzda Görsel Sanatlar dersi öğrencilerimizin farklı akımlar ve kültürler arasında bağ kurarak kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerine, güzel sanatların yaşamımızdaki yeri ve önemini yaşayarak kavramalarına olanak sağlar. Öğrencilerimiz kolaj, kazıma, baskı, mozaik, seramik gibi pek çok farklı teknik kullanır ve çalışmalarını çeşitli disiplinlere entegre ederler.
    
   "Renklere Yön Verenler Projesi" ile modern ve çağdaş sanatın Türk ve yabancı ustalarını daha yakından tanıyan ilkokul öğrencilerimiz, müzelerde ve sanat galerilerinde yaptığımız derslerde bir sanat eserinin nasıl okunacağını öğrenir ve müze bilinci edinirler.
  • Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini bütüncül bir şekilde geliştirirken aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarında önemli rol oynar. İlkokul düzeyinde öğrencilerimizin hareket potansiyelini etkili kullanırken motor becerilerini geliştirmeleri ve hareket ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri hedeflenir. Derslerde değerler eğitimi kapsamında iş birliği, yardımlaşma, dostluk ve güven kavramları üzerinde durulur.

   İlkokul öğrencilerimiz ayrıca periyodik olarak aldıkları yüzme derslerinde tekniklerine ve stillerine uygun yüzme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
    
   Okulumuzda spor takımlarımız 2. sınıftan itibaren yüzme ve artistik cimnastik aday takımlarımızla başlar. İlkokul düzeyinde Minikler kategorisinde 3. ve 4. sınıftan seçilen öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, voleybol, yüzme ve artistik cimnastik takımlarımız bulunur.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, birinci sınıfa başlayan ve okulumuza yeni gelen tüm öğrencilerimizin okula aidiyet duygusunu güçlendirmek adına küçük grup çalışmaları düzenler. Yaratıcı drama, duyguları tanıma ve ifade etme, anlaşmazlıkları çözme, empati kurma, evrensel insani değerler gibi konularda yapılan çalışmalarla öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekler.
    
   Okul, öğrenci ve aile arasında güçlü iletişim ve iş birliğini hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, düzenli görüşmeler aracılığıyla öğrencinin gelişimini yakından takip eder ve veliyle paylaşır. Rehberlik çalışmaları yaş grubuna uygun temalar etrafında şekillenen veli seminerleri ve atölye çalışmalarını da içerir.
03
Projeler

Sezinde akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında temel rol oynar. 

İlkokulumuzda proje tabanlı öğrenme stratejisi ile;

 1. Öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri,
 2. Farklı disiplinlere ait eş zamanlı bilgi ve beceri gelişimini sağlamaları,
 3. Akademik ve sosyal becerilerinden birlikte yararlanırken bulgulara ulaşmaları, onları analiz etmeleri, sonuçları değerlendirerek çıkarımlarda bulunmaları ve öğrendiklerini birbirleriyle paylaşmaları hedeflenir.

Öğrencilerimiz bu süreçte onlara liderlik eden öğretmenleriyle birlikte bireysel toplantılar ve değerlendirmeler yapar, projelerini adım adım geliştirirler. 

İlkokul düzeyinde gerçekleştirdiğimiz başlıca akademik projeler şunlardır:

   1. "Bir Avuç İstanbul Projesi"nde şehrimizin gizli güzelliklerini keşfederler. İstanbul’u semt semt gezerek tarihe, mimariye, kedilere, martılara, balıklara ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklere dair pek çok bilgi edinir, kendi gözlerinden İstanbul’u anlatırlar. 
   2. "Benimle Oynar mısın Projesi"nde geçmişten günümüze oynanan oyun ve oyuncakların işlevini çocukların değişen ihtiyaçları kapsamında incelerler. Alan araştırmaları yaptıktan sonra geçmişte kullanılan oyuncaklardan yararlanarak günümüz çocukları için yepyeni ve özgün bir oyuncak tasarlamaya çalışırlar.
   3. "Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında beslenmenin, sporun ve çevrenin sağlıklı bir vücut için önemini farklı öğrenme istasyonlarında tartışırlar. Alanında uzman doktorlarla söyleşiler düzenler, çeşitli derslerde sağlığın korunmasına yönelik etkinliklere katılırlar. Sırasıyla beslenme uzmanı, doktor, mutfak şefi ve sporcu rollerini üstlenerek her bir alanda sağlığı korumanın önemini vurgularlar.
   4. "Rengârenk Kelebekler Projesi"nde gözlem yapmak için İstanbul Kelebek Çiftliği’ne giderler. Matematik dersinde kelebekleri simetri bağlamında inceler, Görsel Sanatlar dersinde bu bilgileri tasarım çalışmalarında kullanır, dil etkinliklerinde ise hikâyelerle projelerini geliştirirler.
   1. "Mucize Canlı: Arı Projesi" kapsamında Fen Bilimleri dersinde arının fizyolojisini ve yaşam koşullarını inceler, besin zincirindeki rolünü kavrarlar. Bal fabrikasında yaptıkları saha araştırması ile arıların çalışma şeklini gözlemlerler. Ayrıca belgesel incelemeleri, yazar söyleşileri ve Görsel Sanatlar dersinde yaptıkları tasarımlar ile arının insan hayatındaki önemli yerini öğrenirler ve doğaya sorumluluk konusunda bilinç düzeylerini artırırlar.
   2. "Ölmez Ağaç Zeytin Projesi"nde dalından toplanan zeytinin imalathaneden soframıza nasıl geldiğini gözlemlemek için Gemlik bölgesine zeytin hasadına giderler. Ana dil etkinliklerinde ise efsanelere konu olmuş zeytinin insanlık tarihindeki yerine odaklanırlar. Proje kapsamında ayrıca zeytin ağaçlarının korunması amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek olurlar.
   1. "Bilimin Ardındaki Sır; Sihirli Teknoloji Projesi"nde teknolojinin yıllar içindeki değişim ve gelişimini inceler, günümüz insanının teknoloji ile kurduğu bağı sorgularlar. Müzelerde ve Ar-Ge merkezlerinde otomobillerin tarihsel gelişimi, tarım ve iletişim araç-gereçleri, bilim insanları ve günümüz teknolojileri üzerine saha çalışmaları gerçekleştirirler. Bu süreçte yapay zekanın hayatımız üzerindeki etkisine de odaklanır ve hayallerindeki teknolojik ürünleri tasarlarlar. Projenin son aşamasında ise disiplinler üstü bir yaklaşımla yaptıkları çalışmaları aileleriyle paylaşırlar.
   2. "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet Projesi" kapsamında Atatürk’ün bizlere bıraktığı en önemli değer olan Cumhuriyet'e nasıl kavuştuğumuzu öğrenirler. Ankara’da yaptıkları saha araştırmasında; I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Etnografya Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret ederek Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışırlar. Anıtkabir’de yapılan resmi törende Atamızın huzuruna çıkar, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalarlar. 

04
Kulüp Çalışmaları

İlkokulda gerçekleştirdiğimiz Tasarım ve Beceri Atölyelerinde (TBA) ve kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren katıldıkları TBA ve kulüp çalışmalarında;

 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade etme fırsatı bulurlar.
 4. Farklı sınıflardan öğrencilerle merak ettiklerini keşfetmenin ve yeni şeyler denemenin keyfini yaşarlar.
 5. Kendilerinden büyük bir oluşumun parçası olarak liderlik ve iş birliği yapmayı, planlı çalışmayı, sabırlı olmayı ve zorluklar karşısında pes etmemeyi öğrenirler.

Bu seviyede atölyelerimiz ve kulüplerimiz dört temel başlık altında toplanır:

   1. Bilim Dergisi Atölyesi
   2. Lego Robot Kulübü
   3. Mad Scientists Club
   4. Maker ve Merak Kulübü
   5. Matematik Oyun Atölyesi Kulübü
   6. Meraklı Çocuklar Kulübü
   7. Mind Lab Atölyesi
   8. Robotik Atölyesi
   9. Tinkering Atölyesi
   10. Uzay Araştırmaları Atölyesi
   11. Young Engineers Atölyesi
   1. Ahşap Boyama Atölyesi
   2. Art and Craft Workshop
   3. Bateri Kulübü
   4. Boncuk Dokuma Atölyesi
   5. Çılgın Kuklalar Kulübü
   6. Çılgın Şapkalar Kulübü
   7. Dokuma Atölyesi
   8. Drama Kulübü
   9. Drama Takımı,
   10. El Örgüleri Kulübü
   11. Flüt Atölyesi
   12. Gitar Atölyesi
   13. Heykel Atölyesi
   14. Kâğıt Oyuncaklar Kulübü
   15. Keçe Kulübü
   16. Keman Atölyesi
   17. Kıyafet Tasarlama Atölyesi
   18. Koro Takımı
   19. Kukla Atölyesi
   20. Mozaik Atölyesi
   21. Pyssla Kulübü
   22. Quilling Kulübü
   23. Seramik Kulübü
   24. Takı Tasarım Kulübü
   25. Taş Boyama Kulübü
   26. Yaratıcı Eller Kulübü
   1. Badminton Kulübü
   2. Basketbol Kulübü
   3. Cimnastik Takımı
   4. Dans Takımı
   5. Doğa Sporları ve Tırmanış Kulübü
   6. Eco Warriors Club
   7. Futbol Kulübü
   8. Healthy Eating Workshop
   9. Just Dance Kulübü
   10. Masa Tenisi Kulübü
   11. Tenis Kulübü
   12. Voleybol Takımı
   13. Yüzme Takımı
   1. Biblioteka Kulübü
   2. English Drama Workshop
   3. English Film Club
   4. Financial Kids Workshop
   5. Fun English Club
   6. Karikatür Kulübü
   7. Masal Atölyesi
   8. Model Uçak Kulübü
   9. Satranç Takımı
   10. Stop Motion Kulübü
   11. World Tour Club
   12. Visual Storytelling Workshop
   13. Yemek ve Pasta Kulübü

05
Sosyal Sorumluluk

Sezinde öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren “Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?” sorusu üzerine kafa yormaya başlar ve yetişkin rolü üstlenecekleri zamanlar için önemli bir duruş kazanırlar. 

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen ilkokul öğrencilerimiz, hayata geçirdikleri projeler ile;

 1. Ürettikleri akılcı çözümleri sürdürülebilir kılarak ve paylaşarak diğer bireylerin de çeşitli alanlarda duyarlılık geliştirmesine katkıda bulunurlar.
 2. Sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları özümser, sivil toplum kuruluşlarını tanır ve farklılıklarla zenginleşmeyi öğrenirler.
 3. Hem diğer canlılara hem de kendi hayatlarına dokunan projeler ile bir bütünün parçası olarak ne kadar çok şey yapabileceklerini keşfederler.

İlkokul öğrencilerimiz üç temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:

  • Öğrencilerimiz farklı kurum içi organizasyonlarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparlar. Okulumuzda geleneksel olarak düzenlediğimiz kermeslerde, dönem boyunca kulüp çalışmalarında ürettikleri ürünleri bağışa dönüştürerek STK’lara destek olurlar. 
  • Okul ortaklıkları kapsamında farklı yaş gruplarıyla birlikte yabancı dil, dans, resim gibi alanlarda eğitsel faaliyetlere katılan ilkokul öğrencilerimiz, okulumuzda gerçekleştirdikleri gösterileri ve beceri atölyelerini kardeş okullarımızda da uygulama ve paylaşma fırsatı bulurlar.
  • Plastik kullanımının azaltılması, elektrik ve su kullanımına dikkat edilmesi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapan öğrencilerimiz, aynı zamanda hayvanların korunma ve barınma ihtiyacını karşılayan çeşitli projeler de geliştirirler. Hayvan haklarını savunmayı bir yaşam felsefesi olarak benimseyerek hayvanat bahçelerine, hayvanlı sirklere ve yunus parklarına neden gidilmemesi gerektiğini vurgulayan etkinlikler düzenlerler.

06
Yönetim Kadrosu
Sevim Bakan Gülmez
Okul Müdürü
Dilek Yıldız Gürgün
Akademik Müdür Yardımcısı
Dilek Albayrak
İdari Müdür Yardımcısı
İrem Akter Kandil
İdari Müdür Yardımcısı
Oya Yılmaz
İdari Müdür Yardımcısı07
Sezin İlkokul Öğrencisi
 1. Öğrendiklerini hayatla ilişkilendirebilir.

 2. Kendini çok yönlü olarak geliştirir. 

 3. Tasarım odaklı düşünmeyi öğrenir. 

 4. Fikrini ifade etmekten ve soru sormaktan çekinmez. 

 5. Sorumluluk anlayışını içselleştirmiştir. 

 6. Toplumsal olayları yok saymaz. 

 7. Çevre bilinci gelişmiştir. 

 8. Sanat yoluyla öğrenir.

Top