Lise
Sorgulayıcı
ve Fütürist
Özel Sezin Lisesinde önceliğimiz, her öğrencimizin kendi geleceğine yön verebilmesini sağlamaktır. Bir "yaşam merkezi" olan lisemizde, öğrencilerimiz bilgiye ulaşarak ve öğrendiklerini paylaşarak hem kolektif olarak zenginleşiyor hem de hayallerini gerçekleştirme imkânı buluyorlar. Akademik, sosyal, ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok projeye ve etkinliğe aktif olarak katılıyor, kısacası yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar.

Lisede sahip oldukları geniş faaliyet imkânları, öğrencilerimizi inisiyatif almaya, toplum odaklı düşünmeye ve davranmaya, hayal kurmaya ve hayalleri için çalışmaya teşvik ediyor. Öğrencilerimiz tercihlerinin netleşmeye başladığı bu dönemde, belli bir amaç doğrultusunda hareket ederken hata yapmayı yeniden denemek için bir fırsat olarak görmeyi öğreniyorlar.

Uluslararası projeler, saha çalışmaları ve konferans katılımları ile desteklediğimiz eğitim programımız, öğrencilerimizin en az iki yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlıyor. Kültürlerarası iletişim ve etkileşime açık öğrencilerimiz, yaşamlarını tabularla sınırlandırmadan fütürist bir bakış açısıyla kendi geleceklerini tasarlıyorlar.

Lisemizde birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Takip, analiz ve destek çalışmalarıyla üniversiteye hazırlık için tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına,
 3. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 4. Yaparak, deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, bilimsel çalışmalara merak duymasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 5. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenerek meslek seçiminde farkındalık edinmesine,
 6. Ulusal ve uluslararası projelerle çok yönlü gelişiminin desteklenmesine, sosyal yaşam ve iş yaşamının gerektirdiği evrensel yetkinlikleri kazanmasına,
 7. Akademik kazanımların yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 8. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Lisemizde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanarak okuma, anlama ve iletişim becerilerini geliştirmelerini, Türk ve dünya edebiyatını yakından tanımalarını hedefleyen bir programa sahiptir. Yerli ve yabancı seçkin edebi eserlere yer verdiğimiz programımızda, öğrencilerimiz farklı edebi türleri derinlemesine tanır, geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar, bunların eserlere nasıl yansıdığını görürler.

   Yaratıcı okuma, yazarlık ve eleştiri atölyeleri, öykü yarışmaları ve yazar söyleşileri ile zenginleştirdiğimiz programımız kapsamında öğrencilerimiz sadece dil becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda güçlü bir kültür birikimi ve estetik anlayışı oluştururlar.

  • İngilizce olarak yürüttüğümüz Matematik programımız, öğrencilerimizin matematiğe özgüvenle yaklaşmalarını, matematiksel kavramları ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanmalarını amaçlar. Öğrencilerimiz analiz, sentez, modelleme ve problem çözme süreçlerinde bilimsel terminolojiyi kullanarak düşüncelerini mantıklı bir şekilde ispat etmeyi ve alternatif çözümlere ulaşmayı öğrenirler. Bu becerileri edinmenin yanı sıra matematiğin tarihsel gelişimi ve insan hayatındaki vazgeçilmez rolü hakkında bilgi sahibi olurlar.

   Program çerçevesinde ASMA (American Scholastic Mathematics Association) ve AMC (American Mathematics Competitions) gibi uluslararası yarışmalar ve Pi Günü, oryantiring, Resfebe gibi etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğin her yönüne hâkim olmaları hedeflenir.

  • Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerin bilimsel etiğe bağlı kalarak araştırma yapmaları ve İngilizceyi bilim dili olarak etkili bir şekilde kullanmaları amaçlanır. Laboratuvar çalışmaları ile deney tasarlama ve uygulama becerilerini güçlendiren öğrencilerimiz, vaka ve neden-sonuç analizleri gerçekleştirerek bilimin günlük hayatımızdaki yeri ve önemini kavrarlar. Merak duygusunu beslemek üzere tasarlanan programımız, gözlem, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verebilme becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.

   Uluslararası deney, makale ve proje yarışmalarına katılan öğrencilerimiz kazanımlarını global düzeyde paylaşma fırsatı bulurlar. Ayrıca Magic Chemistry, Invention Challenge, Caretakers of Environment International ve Young Masters gibi çalışmalarla bilim ve inovasyon dünyasını keşfetmeye devam ederler.

  • Sosyal Bilimler derslerimizde amaç, öğrencilerimizin yakından uzağa ilkesini benimseyerek içinde yaşadıkları topluma dair farkındalık kazanmaları, fikirlerini ve tespitlerini mantık ve yaşanmışlıklar çerçevesinde ifade edip savunmalarıdır. Geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini bir bütün olarak kavrayan öğrencilerimiz, düşünsel mirasın değerini öğrenirken etik, demokrasi ve hoşgörü kavramlarını özümserler. İnsanlık tarihi boyunca etkili olmuş kültür ve dinleri tanıyıp anlamanın yanı sıra değişen yaşam biçimine uyum sağlama mekanizmaları geliştirirler.
    
   Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve projeler, öğrencilerimizin öğrendiklerini hayata geçirmelerine olanak sağlar. 
  • Lise programımız öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce İleri Düzey Kullanıcı (C1-C2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Hazırlık sınıfında uyguladığımız yoğun İngilizce programı ile öğrencilerimizin tüm dil becerilerini geliştirmeleri ve lisemizdeki uluslararası müfredatı takip edebilecek düzeye gelmeleri amaçlanır. Cambridge Assessment International Education tarafından onaylanmış programımızda Cambridge IGCSE ESL müfredatı 9. ve 10. sınıf düzeyinde uygulanır. Lise öğrencilerimiz ayrıca İngiliz ve Amerikan edebiyatının önemli eserlerini inceledikleri edebiyat dersleri görürler.
    
   Her yıl MUN, EYP gibi uluslararası konferanslarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz, okul içi münazara, yarışma ve etkinliklerle de dil becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlara katılıp dil becerilerini belgelerler.
  • Lisemizde Modern Diller programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca, Fransızca veya İspanyolca dilinde dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme fırsatı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın öngördüğü dil referans seviyelerine göre seçilen ve öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilen öğretim materyallerimiz ile öğrencilerimizin Bağımsız Kullanıcı (B1) seviyesine ulaşmaları hedeflenir.

   Uzun yıllardır yürütülen uluslararası değişim programları ve interaktif projeler sayesinde öğrencilerimiz, öğrendikleri dilin kültürünü yakından tanırken dil becerilerini kendi yaş gruplarındaki diğer öğrenciler ile iletişime geçerek kullanma fırsatı bulurlar. "Modern Diller Kültür Günü" gibi gelenekselleşmiş etkinliklerde dil becerilerini sahne sanatları alanındaki becerileriyle sentezleyerek ortaya koyarlar. Kendi kurguladıkları bu gibi aktivitelerin yanı sıra öğrendikleri dillerde sergilenen tiyatro ve müzikal gibi etkinlere grup olarak katılarak okul dışında da öğrenim süreçlerini devam ettirirler.

   Öğrencilerimiz aynı zamanda isteğe bağlı olarak FIT, DELF, DELE sınavlarına katılıp dil becerilerini belgeleyen uluslararası dil sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

  • Hazırlık sınıfındaki Bilgisayar Bilimi dersinde, günümüzde her bireyin bir dijital vatandaş olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilgisayar sistemlerini tanıma, güvenli ve etik sosyal medya kullanımı, doğru bilgiye ulaşma ve ürün oluşturma konuları üzerinde durulur. Algoritma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin analitik düşünmeleri, problemlere farklı çözümler üretmeleri sağlanır.

   Tüm lise öğrencilerimiz teknolojinin doğru kullanımı, bilgiye ulaşma yolları, sanal ortamda güvenlik ve etik konularında eğitim, seminer ve atölye çalışmalarına katılarak bu alanlarda bilinç düzeylerini artırırlar. 3D ve web tasarım yarışmaları ile bilgilerini sınarken, küçük yaş gruplarına verdikleri eğitimlerle birikimlerini paylaşma fırsatı da bulurlar.

  • Lisemizde Müzik dersi seçmeli olarak alınabilir. Dersi seçen öğrencilerimiz sene başında öğretmenleri tarafından değerlendirilir, yatkınlık ve yetkinliklerine göre bir enstrüman branşına (piyano, gitar, keman veya yan flüt) seçilirler. Her öğrenci Müzik dersini kendi enstrüman grubu ve öğretmeniyle birlikte ayrı bir derslikte yürütür. Derslerde aynı zamanda müzik teorisi çalışmaları da yapılır.
    
   Enstrüman çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerimiz Sezin Filarmoni Orkestrası seçmelerine katılabilirler. Çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri"nde, resitallerde ve yetenek gösterisinde solo veya grup olarak sahneleyebilirler.
  • Öğrencilerimiz seçmeli Görsel Sanatlar dersinde yaratıcı güçlerini kullanarak ve farklı akımlar, disiplinler ve teknikler arasında bağ kurarak kendi özgün ifade stillerini geliştirirler. Yeni bakış açıları ortaya koydukları çalışmalarında desen, leke, doku, kompozisyon gibi çeşitli tekniklerin yanı sıra ahşaptan atık malzemelere, mozaik hamurundan duvar boyalarına pek çok farklı malzeme kullanırlar. Bu seviyede ayrıca Rönesans dönemine odaklanarak dünya sanat tarihini keşfetmeye devam ederler.
    
   Ders kapsamında İstanbul ve çevre illerdeki tarihi eserleri inceleyerek araştırma yapan öğrencilerimiz, kültür sanat etkinliklerini yakından takip eder ve okulumuzda düzenlediğimiz "Sanatçı Buluşmaları"nda çağdaş sanatçılarla tanışma fırsatı yakalarlar.
  • Beden Eğitimi ve Spor dersinde hedefimiz, öğrencilerimizin sporun hayat boyu sürecek bir yaşam disiplini oluşturduğunu kavramaları, özgüvenlerini ve öz saygılarını geliştirirken hareket, liderlik, iş birliği, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verebilme becerilerini güçlendirmeleridir. Çeşitli sportif etkinliklere katılarak spor kültürü edinen öğrencilerimiz, sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde kullanmayı benimserler. Ders kapsamında ayrıca Türkiye ve dünyada sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, engellilerin ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bedensel, sosyal ve ruhsal gelişiminde sportif etkinliklerin önemi ve rolünü kavrarlar.
    
   Okulumuzda bu seviyede Gençler kategorisinde basketbol, voleybol ve yüzme takımlarımız vardır.
  • Özel Sezin Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, tüm öğrencilerin işlevsel ve gerçekçi kararlar almalarına, akademik, sosyal ve duygusal problemlerini çözmelerine yardımcı olur. Önleyici rehberlik anlayışını benimseyerek öğrenciler ve veliler için bireysel görüşmeler, interaktif sunumlar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler. Bu uygulamalarda öne çıkan temalardan bazıları ergenlik, kaygı yönetimi, motivasyon, teknoloji kullanımı ve empatidir.

Sezinde akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında, öğrendiklerini deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerinde temel rol oynar.

Lisemizde uygulamalı geziler, okul içi ve dışı sunum, sergi ve gösteriler, sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri, ulusal ve uluslararası konferanslar, okul ortaklıkları, Avrupa Birliği değişim programları ve saha çalışmaları; büyük ve küçük çaplı paylaşımları ve etkileşimleri güçlendirecek şekilde tasarlanır.

Lisemizdeki akademik projeler ile öğrencilerimizin;

 1. Özgün düşünme yetkinliği kazanmaları,
 2. Merak duyarken sorgulama becerilerini geliştirmeleri,
 3. Problemleri tespit ederek esnek ve dinamik çözümler üretmeleri,
 4. Araştırma becerisi ve malzeme bilgisine sahip olmaları,
 5. Farklı alan ve disiplinleri bir araya getirebilmeleri,
 6. Bireysel becerileriyle takım çalışmalarına uyum gösterebilmeleri,
 7. Süreç planlaması yaparak çalışmalarını farklı niteliklerde ürünlere dönüştürebilmeleri,
 8. Çalışmalarını arşivleyerek sürdürülebilir bir öğrenme alışkanlığı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin bu seviyede gerçekleştirdikleri akademik projeler iki başlık altında sürdürülür:

  • Lisemizde öğrencilerimiz bulundukları düzeyin akademik beklentilerine göre planlanmış projelerde aktif rol ve sorumluluk alma fırsatı bulurlar.

   1. 9. sınıflarda "Anadolu Medeniyetlerinin İzinde Projesi" kapsamında Çorum-Ankara gezisi ve Hattuşa, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi saha çalışmaları,
   2. 10. sınıflarda "UNESCO Dünya Mirası Kenti: Safranbolu-Amasra Projesi" saha çalışması,
   3. 11. sınıflarda Anıtkabir ziyareti, "ODTÜ Teknokent Projesi" ve Ankara saha çalışmaları,
   4. Tüm sınıf düzeylerinde yürütülen "21. Yüzyılda Göçler ve Mültecilik Toplumsal Uyum Projesi",
   5. 10. sınıflarda "Göbeklitepe-Şanlıurfa ve Göbeklitepe Belgeseli Oluşturma Projesi",
   6. 10. sınıflarda "Ballıkayalar Milli Parkı Projesi" saha çalışması,
   7. 11. sınıflarda "Acarlar Longozu-Sakin Şehir Taraklı-Göynük Projesi" saha çalışması ulusal çalışmalarımızdan örneklerdir. 

   Bu çalışmaların yanı sıra ders müfredatıyla entegre olarak yürütülen farklı düzeylerdeki çok yönlü projeler öğrencilerimizin akademik kazanımlarına destek olur.
    
  • Lisemizde öğrencilerimizin dünya görüşlerini zenginleştiren, geleceğe dair karar verme süreçlerine önemli katkı sağlayan çok sayıda uluslararası çalışma yürütülür. Okul ortaklıkları, saha çalışmaları, çok uluslu konferanslar, çevre projeleri, öğrenci değişimleri ve yarışmalarla geniş bir yelpazede uluslararası akademik projeler gerçekleştirilir.

   1. Uluslararası okul ortaklıklarımız:
    1. Geschwister-Scholl-Gymnasium Okul Ortaklığı / Freiburg-Almanya
    2. St. Paul's School Okul Ortaklığı / Barselona-İspanya
    3. Lycée de Fénelon Sainte-Marie Okul Ortaklığı / Paris-Fransa
    4. The School at Columbia University / New York-ABD
    5. I.E.S. Val Miñor Okul Ortaklığı / Nigrán-İspanya
   2. "Teknolojinin İzinde Sezin Projesi", Stuttgart ve Mercedes-Benz Müzesi saha çalışmaları
   3. "Gaudí ve Dalí'nin Yolu Projesi", Barselona ve Girona saha çalışmaları
   4. "4 Ülke Sınırsız Kültür Projesi", Freiburg-Strasbourg-Colmar-Basel saha çalışmaları
   5. Huawei iş birliğiyle "İnovasyon ve Tasarım Projesi" / Shenzhen-Pekin-Hong Kong-Çin saha çalışmaları
   1. Uluslararası MUN (Model United Nations) Konferansları
    1. Doha Georgetown MUN
    2. Budapeşte BIMUN
    3. Haarlem HMUN
    4. Kopenhag BIGMUN
    5. Milano MilanMUN
    6. St. Petersburg Nevsky MUN
    7. Lizbon IMUN
    8. Dublin SAIMUN
    9. Londra RCIMUN
    10. St. Petersburg SPIMUN
   1. AFS Öğrenci Değişim Programı katılımlarımız
    1. Münih-Almanya
    2. Madrid-İspanya
    3. Paris-Fransa
    4. Bologna-İtalya
    5. Venedik-İtalya
    6. Sicilya-İtalya
   1. "Bienvenido A Mi Mundo / Bienvenue Dans Mon Monde / Dünyama Hoş Geldin - IES Tegueste Projesi"
   2. Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament - EYP) Konferansları
    1. Lahey EYP
    2. Lizbon EYP
    3. Madrid EYP
    4. Münih EYP
    5. Tiran EYP
    6. Saraybosna EYP
   1. ASMA (American Scholastic Mathematics Association) Matematik Yarışması
   2. Math League Matematik Yarışması
   3. Invention Challenge
   4. Young Masters Programme (YMP)
   5. Caretakers of Environment International (CEI) Conference
    

Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Lise öğrencilerimiz öğrenim yaşamları boyunca katıldıkları kulüp çalışmalarında;

 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Yenilikçi ve disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade ederler.
 4. Organizasyon ve stratejik iletişim becerilerini birlikte kullanırlar.
 5. Bilimsel ve sosyal bir düşünce yapısıyla tasarım odaklı çözüm üretme becerisi kazanırlar.
 6. Mesleki becerilerin bir statü sembolü değil, yaşam kalitesini zenginleştiren bir kariyer senaryosu olduğunun bilincine ulaşırlar.
 7. Evrensel sorunları uluslararası platformlarda tartışma şansı yakalarlar.
 8. Sosyal sorumluluğu yaşam felsefesi olarak benimserler.
 9. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli koşulların farkına vararak, hem kendileri hem de çevreleri için bu koşulları geliştirme fırsatı bulurlar.
 10. Sanattan ve kişisel farklılıklardan beslenerek yaşamlarını zenginleştirirken toplumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Lisemizde kulüp çalışmaları beş temel başlık altında toplanır:

   1. 3D Modelleme ve Baskı Kulübü
   2. Invention Challenge - Cosmos Club
   3. Magic Chemistry Club
   4. Programlama Kulübü
   1. EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu)
   2. MUN (Model Birleşmiş Milletler)
   3. Fütürizm Kulübü
   4. Kariyer Planlama Kulübü
   5. Sosyal Sorumluluk Kulübü
   1. Bateri Kulübü
   2. Drama Kulübü
   3. Fotoğrafçılık Kulübü
   4. Gezi Rehberi Kulübü
   5. İstanbul’un Yüzleri Kulübü
   6. Kısa Film ve Belgesel Kulübü
   7. Sözcüklere Soluk Ver Edebiyat Kulübü
   8. Ukulele Kulübü
   1. Bisiklet ve Trekking Kulübü
   2. Doğa Sporları ve Tırmanış Kulübü
   3. Futbol Kulübü
   4. Masa Tenisi Kulübü
   5. Pilates Kulübü
   6. Yüzme – CrossFit Kulübü
   1. Akıl Oyunları Kulübü
   2. Mizah Kulübü
   3. Stage English Club
   4. Yemek ve Pasta Kulübü

"Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?" sorusu üzerine sıklıkla kafa yoran Sezin öğrencileri, okulumuzda bu soruya çeşitli cevaplar bulmak ve başkalarının hayatına dokunmak için pek çok fırsat yakalarlar.

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunların çözümlerine kendi tasarladıkları yöntemlerle katkı sağlarlar. Ürettikleri projeler ile pek çok konuda farkındalık yaratırken ve kazanırken bakış açılarını dönüştüren deneyimler yaşarlar.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin;

 1. Kendi toplumuyla iç içe yaşayan, toplumsal sorunların ve değişimlerin bilincinde olan,
 2. İhtiyaç sahiplerine bağış yapmanın ötesinde ürettikleriyle destekte bulunan,
 3. Ötekileştirmek yerine etkileşime giren, farklılıklardan korkmayan,
 4. Başkalarına destek verirken kendi fırsatlarının ve eksikliklerinin farkına varan,
 5. Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bireyler olmalarında önemli rol oynar.
Lise öğrencilerimiz beş temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:
  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 11 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak organizasyonlar ve iş birlikleri gerçekleştirirler.  Bu çalışmalarda:

   1. Sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla ortak eğitim ve sunumlar düzenlerler.
   2. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bizzat rol alır veya etkinliklerine katılım gösterirler.
   3. Farklı kurum içi organizasyonlarla sivil toplum kuruluşlarına destek olurlar.
   4. İhtiyaç gruplarına destek amaçlı ürünler hazırlar, tiyatro gösterileri vb. eğitsel faaliyetler organize ederler.
  • Öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki hem de Samsun, Kars, Balıkesir ve Kütahya illerindeki kardeş okullarımızda toplumsal hizmet çalışmaları yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı yaş gruplarıyla yabancı dil, dans, resim gibi alanlarda eğitsel faaliyetler düzenlerler.
   2. Okulumuzda gerçekleştirilen sanat gösterilerini ve beceri atölyelerini kardeş okullarımızda da uygulama ve paylaşma fırsatı bulurlar.
   3. İhtiyaç ve problem tespiti yaparak destek grupları organize ederler.
   4. Köy-kent yaşamındaki farklılıkları deneyimleyerek toplumsal bilinç geliştirir ve kültürel açıdan zenginleşirler.
   5. Eğitim ve öğretim koşullarının gelişimine bizzat yerinde destek verirler. Ortaklık yaptığımız okulların atölye ve kütüphanelerini bu organizasyonlar vasıtasıyla yenilerler.
  • Öğrencilerimiz engelliler, yaşlılar, evsizler, göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili kalıplaşmış duygu ve yargıların kırılması, kapsayıcı bir bakış açısının inşası ve yayılması amacıyla etkili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı engelli gruplarıyla atölyeler, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirirler.
   2. Evsiz bireylere destek veren kurumlar için iş güçleriyle ve düzenledikleri kampanyalarla gönüllü olurlar. 
   3. Düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerinde yaşlılar için etkinlikler düzenlerler.
   4. Uluslararası ölçekte sosyo-ekonomik sorunlar için kampanyalar organize ederler.
   5. Mültecilerin yaşadıkları sorunlar üzerine farkındalık yaratmak amacıyla panel vb. eğitim faaliyetleri gerçekleştirirler.
  • Öğrencilerimiz toplumsal eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla okul içinde ve dışında uluslararası kriterlere uygun sunumlar ve faaliyetler gerçekleştirirler. Her yıl seçtikleri kulüpler ile katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda toplumsal eşitliğe dair sorunları tartışma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimiz için çevre bilincine sahip olmak, tüm canlıların yaşamlarına değer vermek ve geleceklerine bu bağlamda sahip çıkmak önemli bir yaşam felsefesidir. Bu alanda öğrencilerimiz:

   1. 5 ulusal ve 3 uluslararası sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütürler.
   2. Geri ve ileri dönüşüm projeleriyle üretim kültürünün gelişimine katkıda bulunurlar.
   3. Hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ve organizasyonlar düzenlerler. 
   4. Her dönem nesli tükenen canlılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar ve paneller gerçekleştirirler.
    

Bahadır Özkan
Okul Müdürü
Cemil Baş
Akademik Müdür Yardımcısı

Meral Yalçın
Müdür Yardımcısı
Vahdet Doğan
Müdür Yardımcısı
 1. Bilimsel veriye nasıl ulaşacağını ve onu nasıl değerlendireceğini bilir.

 2. Toplumsal değerlerini yok saymayan bir dünya vatandaşıdır. 

 3. Kültürlerarası iletişimde kendini iki yabancı dilde rahatlıkla ifade eder.

 4. Başarı için bazen risk almak gerektiğinin farkındadır.

 5. Teknolojinin hayatını kontrol etmesine izin vermez.

 6. Gelecek üzerine kafa yoran bir fütüristtir.

 7. Teslimiyetçi değildir, inandığını savunmaktan çekinmez.

 8. Adil olmanın öneminin bilincindedir.

 9. Ruhunu sanatla besler ve estetik bakış açısı geliştirir.

Hazırlık sınıfında başlayan ve üniversite tercih dönemine kadar devam eden kariyer planlama çalışmaları ile, öğrencilerin sahip oldukları özelliklere uygun donanım geliştirmeleri ve sağlıklı seçimler yapmaları hedeflenir. "Yetenekler ve eğilimler değişebilir ve gelişebilir" anlayışından hareketle öğrenciler süreç boyunca izlenir ve desteklenir.

Öğrencileri üniversite eğitimi, iş hayatının beklentileri, edinilmesi gereken beceriler vb. konularda bilgilendirmek amacıyla okulumuzda düzenli olarak meslek buluşmaları gerçekleştirilir. Belirlenen alanda çalışan bir akademisyen, iş insanı, velimiz veya eğitim gören bir öğrenci okulumuzu ziyaret ederek deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşır.

9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz, Yaz Stajı Programı kapsamında çeşitli şirketlerde staj yaparak ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma imkanı elde ederler.

Sezinde üniversiteye hazırlık; öğrenci tanıma çalışmalarıyla başlayan, yönlendirme faaliyetleri, akademik çalışmalar ve tercih danışmanlığı ile devam eden, üniversite sürecinde ve sonrasında ise yaşam danışmanlığı formuna evrilen bir süreçtir.

İlk etapta öğrenciler okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analiz ve sentez yapma gibi temel becerileri edinmelerini sağlayacak akademik süreçlere girerler. Ulusal ve uluslararası tüm sınavlarda gerekli olan bu becerileri edinen öğrenciler, sınav sistemi ne olursa olsun başarıya ulaşabilirler. Bu süreç devam ederken yürütülen öğrenci tanıma çalışmaları ile öğrencinin hedefleri tespit edilir. 

Öğrencimizin çalışma programı eğitim almak istediği ülke ve tercih ettiği bölüm başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınarak planlanır. Ortak dersler dışında tüm lise yaşamı boyunca katılacağı kulüpler, ulusal ve uluslararası projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve ders takviyelerinin planlamaları bu tercihler doğrultusunda yapılır. 

Temel tercihlere yönelik planlamaların yanı sıra tüm öğrencilerimizle Üniversite Hazırlık Takviye Programı yürütülür. Bu program kapsamındaki ölçme çalışmalarıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren eksiklerini kapatırlar. 11. ve 12. sınıfta ise okul dışından desteğe ihtiyaç duymadan üniversiteye giriş sınavına hazırlanırlar. Tüm lise konularını en az 3 kez tekrar ederek kalıcı öğrenme aşamasına geçerler. Deneme sınavları ile zaman yönetimi becerilerini geliştirir, farklı soru dillerine alışkanlık kazanır ve Türkiye genelindeki durumlarını görürler. 

Yönlendirme ve danışmanlık çalışmalarımız tercih süreci boyunca da devam eder. Öğrenci ve veli grubu bilgilendirmelerine ek olarak bireysel randevularla tüm soru işaretleri ortadan kaldırılır.

 
  • ÖZEL SEZİN LİSESİ 
   2017 - 2018 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME BAŞARILARIMIZ

   2018 YKS ve üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre yurt içi üniversite tercihi yapan, lise yaşamları boyunca yürüttükleri sosyal ve akademik çalışmalar ile yurt dışı üniversitelere başvuran öğrencilerimizin elde ettikleri %100 yerleşme oranı ve gösterdikleri başarılarıyla gurur duyduk. Tüm mezunlarımızı kutluyor ve başarılarının sürekli olmasını diliyor, bu başarıya ulaşılmasını sağlayan tüm eğitim kadromuza emekleri için teşekkür ediyoruz.

   TYT-AYT Sıralamalarındaki Başarımız;

   Yüzde 1'e girme oranımız

   27

   Yüzde 2'ye girme oranımız 

   55

   Yüzde 5'e girme oranımız

   84

   Yüzde 10'a girme oranımız 

   95

   2018 Üniversite Yerleşim Başarımız;

   2018 Mezunlarımızın üniversiteye yerleşme oranı  

    % 100

   Devlet ve vakıf üniversiteleri (BURSLU) yerleşim oranı

    % 83

   İlk 3 tercihe yerleşme oranı

    % 70

   İlk 5 tercihe yerleşme oranı

    % 87

   İstanbul'daki üniversitelere yerleşme oranı

    % 93

   Yurt dışı üniversitelere başvuran öğrenci oranı

    % 12

   Yurt dışı üniversitelerden alınan kabul sayısı

   30

   (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu gereğince bu sayfada mezun öğrencilerimizin isimleri paylaşılamamaktadır.)

   ÖZEL SEZİN LİSESİ 
   2017-2018 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME BAŞARILARIMIZ 

   2018 MEZUNLARIMIZIN KAZANDIĞI YURT İÇİ ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER

   BOĞAZİÇİ ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNG)

   İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. / İŞLETME FAK. / İŞLETME MÜH. (İNG)

   TÜRK-ALMAN ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (ALMANCA)

   BOĞAZİÇİ ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / KİMYA (İNG)

   BOĞAZİÇİ ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNG)

   ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / SOSYOLOJİ (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ENDÜSTRİ MÜH. (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (İNG)

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK. / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH.

   SABANCI ÜNİ. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. /SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROG. (İNG) (%50 BURSLU)

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / KİMYA-METALURJİ FAK. / MATEMATİK MÜH. (İNG)

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. / ELEKTRİK MÜH.

   KOÇ ÜNİ. / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. /KİMYA-BİYOLOJİ MÜH. (İNG) (%25 BURSLU)

   İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. / MİMARLIK FAK. / İÇ MİMARLIK

   MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. / MİMARLIK FAK. / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / HUKUK FAK. (%25 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / HUKUK FAK. (%20 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / HUKUK FAK. (%20 BURSLU)

   YEDİTEPE ÜNİ. / HUKUK FAK.

   İSTANBUL OKAN ÜNİ. / DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. (İNG)

   YAKIN DOĞU ÜNİ. / DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. (İNG)

   DOĞUŞ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ENDÜSTRİ MÜH. (İNG) (%75 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / MAKİNE MÜH. (İNG) (%50 BURSLU)

   YEDİTEPE ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜH. (İNG) (%50 BURSLU)

   İ. D. BİLKENT ÜNİ. / GÜZEL SAN. TAS. VE MİMARLIK FAK. / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNG) (%50 BURSLU)

   KOÇ ÜNİ. / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. / EKONOMİ (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İNG)

   SABANCI ÜNİ. / YÖNETİM BİLİMLERİ FAK. / YÖNETİM BİLİMLERİ PROG. (İNG) (%25 BURSLU)

   SABANCI ÜNİ. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROG. (İNG) (%25 BURSLU)

   SABANCI ÜNİ. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. /SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROG. (İNG)

   MARMARA ÜNİ. /MÜHENDİSLİK FAK. / KİMYA MÜH.

   MARMARA ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / SOSYOLOJİ (İNG)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / PSİKOLOJİ (İNG) (%20 BURSLU)

   MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / SOSYOLOJİ

   BAHÇEŞEHİR ÜNİ. / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK. / PSİKOLOJİ (İNG)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / SOSYOLOJİ (İNG) (%60 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / İŞLETME FAK. / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) (%50 BURSLU)

   İSTANBUL ÜNİ. / İŞLETME FAK. / İŞLETME

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / SANAT VE TASARIM FAK. / İLETİŞİM TASARIMI

   EGE ÜNİ. / İLETİŞİM FAK. / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

   EGE ÜNİ. / GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAK. / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / İŞLETME FAK. / İŞLETME (İNG) (%60 BURSLU)

   MEF ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. /ENDÜSTRİ MÜH. (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNG) (%50 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / MİMARLIK FAK. / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNG) (%40 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNG) (%25 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / İŞLETME FAK. / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / İŞLETME FAK. / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / İLETİŞİM TASARIMI (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / İLETİŞİM TASARIMI (İNG) (%25 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. / MAKİNE MÜH. (İNG) (%40 BURSLU)

   BAHÇEŞEHİR ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / İŞLETME MÜH. (%35 BURSLU)

   YEDİTEPE ÜNİ.  / SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. / FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNG) (%50 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / İNG ÖĞRETMENLİĞİ (İNG) (%60 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / İLETİŞİM FAK. / MEDYA VE İLETİŞİM (İNG) (%60 BURSLU)

   İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. / SANAT VE TASARIM FAK. / SİNEMA VE TELEVİZYON (%50 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / İLETİŞİM FAK. / SİNEMA VE TELEVİZYON (İNG) (%40 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / PSİKOLOJİ (İNG) (%15 BURSLU)

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Birimi olarak amacımız, yükseköğrenimlerine yurt dışında devam etmek isteyen veya bu seçeneği alternatif hedef olarak düşünen öğrenci ve velilerimize karar verme ve başvuru aşamalarında gerekli tüm desteği sunmaktır.

Öğrenci ve velilerimizle yapılan birebir görüşmeler ve periyodik bilgilendirme toplantıları ortaokul yıllarında başlar ve lise dönemi boyunca devam eder. Lise yıllarında öğrencilerimiz okulumuzun zengin akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkânları, güçlü İngilizce ve ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) programları ile eğitimlerini yurt dışında devam ettirmeye hazır hale gelirler. Bu süreçte dileyen öğrencilerimiz farklı ülkelerdeki dil ve yaz okullarına veya üniversite hazırlık programlarına yönlendirilir. 

10. ve 11. sınıf öğrencilerimizle yurt dışı başvuru sürecinin ön hazırlık aşamasında bilgilendirme toplantıları yapılır. 11. sınıfın başından itibaren öğrencilerimiz farklı ülkelerden üst düzey üniversitelerin temsilcileriyle okulumuzda bir araya gelerek kendilerini bekleyen süreçler hakkında detaylı bilgi edinirler. Lise son sınıfta ise öğrencilerimize şekillenmiş hedefleri doğrultusunda başvuru süreçleri boyunca destek olunur. 

Özel Sezin Okulu olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, yurt dışında üniversite okumayı hedeflemiş mezunlarımız bugün Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da eğitimlerine devam etmektedirler.

  • 2018 Mezunlarımızın Kabul Aldığı Yurt Dışı Üniversiteler Ve Bölümler

   SADDLEBACK COLLEGE / THEATRE ARTS

   ABD

   SANTA MONICA COLLEGE / THEATRE ARTS

   ABD

   SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY SCHOOL OF LIBERAL ARTS / MUSIC

   ABD

   CSU CHANNEL ISLANDS SCHOOL OF LIBERAL ARTS / MUSIC

   ABD

   CSU EAST BAY SCHOOL OF LIBERAL ARTS / MUSIC

   ABD

   CSU FRESNO STATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS / THEATRE ARTS AND DANCE

   ABD

   EICAR INTERNATIONAL FILM SCHOOL / CINEMA

   FRANSA

   ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM / PSYCHOLOGY

   HOLLANDA

   LEIDEN UNIVERSITY / PSYCHOLOGY

   HOLLANDA

   MAASTRICHT UNIVERSITY / PSYCHOLOGY

   HOLLANDA

   SHEFFIELD UNIVERSITY / LAW (%20 BURSLU)

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF BIRMINGHAM / LAW

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON / LAW

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF YORK / LAW

   İNGİLTERE

   KINGS COLLEGE LONDON / LAW - FOUNDATION

   İNGİLTERE

   EXETER UNIVERSITY / MANAGEMENT WITH MARKETING

   İNGİLTERE

   ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON / MANAGEMENT WITH MARKETING

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF WESTMINSTER  / INTERNATIONAL MARKETING

   İNGİLTERE

   OXFORD BROOKES / BUSINESS AND MARKETING MANAGEMENT

   İNGİLTERE

   KENT UNIVERSITY / MARKETING

   İNGİLTERE

   CONCORDIA UNIVERSITY JOHN MOLSON SCHOOL OF BUSINESS / BUSINESS

   KANADA

   YORK UNIVERSITY / MARKETING

   KANADA

   TRENT UNIVERSITY / BUSINESS ADMINISTRATION MARKETING AND CONSUMER CULTURE

   KANADA

   UNIVERSITY OF GUELPH / COMPUTER SCIENCE (%50 BURSLU)

   KANADA

   UNIVERSITY OF VICTORIA / ECONOMY (%40 BURSLU)

   KANADA

   DALHOUSIE UNIVERSITY / COMPUTER SCIENCE (%30 BURSLU)

   KANADA

   UNIVERSITY OF WATERLOO / COMPUTER SCIENCE & MATHEMATICS

   KANADA

   WILFRID LAURIER UNIVERSITY / COMPUTER SCIENCE & MATHEMATICS (%25 BURSLU)

   KANADA

   MCGILL UNIVERSITY / BUSINESS MANAGEMENT

   KANADA

   UNIVERSITY OF GUELPH / PSYCHOLOGY

   KANADALise
Sorgulayıcı
ve Fütürist
Lise
01
Eğitim Felsefesi
Özel Sezin Lisesinde önceliğimiz, her öğrencimizin kendi geleceğine yön verebilmesini sağlamaktır. Bir "yaşam merkezi" olan lisemizde, öğrencilerimiz bilgiye ulaşarak ve öğrendiklerini paylaşarak hem kolektif olarak zenginleşiyor hem de hayallerini gerçekleştirme imkânı buluyorlar. Akademik, sosyal, ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok projeye ve etkinliğe aktif olarak katılıyor, kısacası yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar.

Lisede sahip oldukları geniş faaliyet imkânları, öğrencilerimizi inisiyatif almaya, toplum odaklı düşünmeye ve davranmaya, hayal kurmaya ve hayalleri için çalışmaya teşvik ediyor. Öğrencilerimiz tercihlerinin netleşmeye başladığı bu dönemde, belli bir amaç doğrultusunda hareket ederken hata yapmayı yeniden denemek için bir fırsat olarak görmeyi öğreniyorlar.

Uluslararası projeler, saha çalışmaları ve konferans katılımları ile desteklediğimiz eğitim programımız, öğrencilerimizin en az iki yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlıyor. Kültürlerarası iletişim ve etkileşime açık öğrencilerimiz, yaşamlarını tabularla sınırlandırmadan fütürist bir bakış açısıyla kendi geleceklerini tasarlıyorlar.02
Akademik

Lisemizde birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Takip, analiz ve destek çalışmalarıyla üniversiteye hazırlık için tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına,
 3. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 4. Yaparak, deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, bilimsel çalışmalara merak duymasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 5. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenerek meslek seçiminde farkındalık edinmesine,
 6. Ulusal ve uluslararası projelerle çok yönlü gelişiminin desteklenmesine, sosyal yaşam ve iş yaşamının gerektirdiği evrensel yetkinlikleri kazanmasına,
 7. Akademik kazanımların yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 8. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Lisemizde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanarak okuma, anlama ve iletişim becerilerini geliştirmelerini, Türk ve dünya edebiyatını yakından tanımalarını hedefleyen bir programa sahiptir. Yerli ve yabancı seçkin edebi eserlere yer verdiğimiz programımızda, öğrencilerimiz farklı edebi türleri derinlemesine tanır, geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar, bunların eserlere nasıl yansıdığını görürler.

   Yaratıcı okuma, yazarlık ve eleştiri atölyeleri, öykü yarışmaları ve yazar söyleşileri ile zenginleştirdiğimiz programımız kapsamında öğrencilerimiz sadece dil becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda güçlü bir kültür birikimi ve estetik anlayışı oluştururlar.

  • İngilizce olarak yürüttüğümüz Matematik programımız, öğrencilerimizin matematiğe özgüvenle yaklaşmalarını, matematiksel kavramları ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanmalarını amaçlar. Öğrencilerimiz analiz, sentez, modelleme ve problem çözme süreçlerinde bilimsel terminolojiyi kullanarak düşüncelerini mantıklı bir şekilde ispat etmeyi ve alternatif çözümlere ulaşmayı öğrenirler. Bu becerileri edinmenin yanı sıra matematiğin tarihsel gelişimi ve insan hayatındaki vazgeçilmez rolü hakkında bilgi sahibi olurlar.

   Program çerçevesinde ASMA (American Scholastic Mathematics Association) ve AMC (American Mathematics Competitions) gibi uluslararası yarışmalar ve Pi Günü, oryantiring, Resfebe gibi etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğin her yönüne hâkim olmaları hedeflenir.

  • Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerin bilimsel etiğe bağlı kalarak araştırma yapmaları ve İngilizceyi bilim dili olarak etkili bir şekilde kullanmaları amaçlanır. Laboratuvar çalışmaları ile deney tasarlama ve uygulama becerilerini güçlendiren öğrencilerimiz, vaka ve neden-sonuç analizleri gerçekleştirerek bilimin günlük hayatımızdaki yeri ve önemini kavrarlar. Merak duygusunu beslemek üzere tasarlanan programımız, gözlem, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verebilme becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.

   Uluslararası deney, makale ve proje yarışmalarına katılan öğrencilerimiz kazanımlarını global düzeyde paylaşma fırsatı bulurlar. Ayrıca Magic Chemistry, Invention Challenge, Caretakers of Environment International ve Young Masters gibi çalışmalarla bilim ve inovasyon dünyasını keşfetmeye devam ederler.

  • Sosyal Bilimler derslerimizde amaç, öğrencilerimizin yakından uzağa ilkesini benimseyerek içinde yaşadıkları topluma dair farkındalık kazanmaları, fikirlerini ve tespitlerini mantık ve yaşanmışlıklar çerçevesinde ifade edip savunmalarıdır. Geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini bir bütün olarak kavrayan öğrencilerimiz, düşünsel mirasın değerini öğrenirken etik, demokrasi ve hoşgörü kavramlarını özümserler. İnsanlık tarihi boyunca etkili olmuş kültür ve dinleri tanıyıp anlamanın yanı sıra değişen yaşam biçimine uyum sağlama mekanizmaları geliştirirler.
    
   Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve projeler, öğrencilerimizin öğrendiklerini hayata geçirmelerine olanak sağlar. 
  • Lise programımız öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce İleri Düzey Kullanıcı (C1-C2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Hazırlık sınıfında uyguladığımız yoğun İngilizce programı ile öğrencilerimizin tüm dil becerilerini geliştirmeleri ve lisemizdeki uluslararası müfredatı takip edebilecek düzeye gelmeleri amaçlanır. Cambridge Assessment International Education tarafından onaylanmış programımızda Cambridge IGCSE ESL müfredatı 9. ve 10. sınıf düzeyinde uygulanır. Lise öğrencilerimiz ayrıca İngiliz ve Amerikan edebiyatının önemli eserlerini inceledikleri edebiyat dersleri görürler.
    
   Her yıl MUN, EYP gibi uluslararası konferanslarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz, okul içi münazara, yarışma ve etkinliklerle de dil becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlara katılıp dil becerilerini belgelerler.
  • Lisemizde Modern Diller programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca, Fransızca veya İspanyolca dilinde dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme fırsatı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın öngördüğü dil referans seviyelerine göre seçilen ve öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilen öğretim materyallerimiz ile öğrencilerimizin Bağımsız Kullanıcı (B1) seviyesine ulaşmaları hedeflenir.

   Uzun yıllardır yürütülen uluslararası değişim programları ve interaktif projeler sayesinde öğrencilerimiz, öğrendikleri dilin kültürünü yakından tanırken dil becerilerini kendi yaş gruplarındaki diğer öğrenciler ile iletişime geçerek kullanma fırsatı bulurlar. "Modern Diller Kültür Günü" gibi gelenekselleşmiş etkinliklerde dil becerilerini sahne sanatları alanındaki becerileriyle sentezleyerek ortaya koyarlar. Kendi kurguladıkları bu gibi aktivitelerin yanı sıra öğrendikleri dillerde sergilenen tiyatro ve müzikal gibi etkinlere grup olarak katılarak okul dışında da öğrenim süreçlerini devam ettirirler.

   Öğrencilerimiz aynı zamanda isteğe bağlı olarak FIT, DELF, DELE sınavlarına katılıp dil becerilerini belgeleyen uluslararası dil sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

  • Hazırlık sınıfındaki Bilgisayar Bilimi dersinde, günümüzde her bireyin bir dijital vatandaş olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilgisayar sistemlerini tanıma, güvenli ve etik sosyal medya kullanımı, doğru bilgiye ulaşma ve ürün oluşturma konuları üzerinde durulur. Algoritma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin analitik düşünmeleri, problemlere farklı çözümler üretmeleri sağlanır.

   Tüm lise öğrencilerimiz teknolojinin doğru kullanımı, bilgiye ulaşma yolları, sanal ortamda güvenlik ve etik konularında eğitim, seminer ve atölye çalışmalarına katılarak bu alanlarda bilinç düzeylerini artırırlar. 3D ve web tasarım yarışmaları ile bilgilerini sınarken, küçük yaş gruplarına verdikleri eğitimlerle birikimlerini paylaşma fırsatı da bulurlar.

  • Lisemizde Müzik dersi seçmeli olarak alınabilir. Dersi seçen öğrencilerimiz sene başında öğretmenleri tarafından değerlendirilir, yatkınlık ve yetkinliklerine göre bir enstrüman branşına (piyano, gitar, keman veya yan flüt) seçilirler. Her öğrenci Müzik dersini kendi enstrüman grubu ve öğretmeniyle birlikte ayrı bir derslikte yürütür. Derslerde aynı zamanda müzik teorisi çalışmaları da yapılır.
    
   Enstrüman çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerimiz Sezin Filarmoni Orkestrası seçmelerine katılabilirler. Çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri"nde, resitallerde ve yetenek gösterisinde solo veya grup olarak sahneleyebilirler.
  • Öğrencilerimiz seçmeli Görsel Sanatlar dersinde yaratıcı güçlerini kullanarak ve farklı akımlar, disiplinler ve teknikler arasında bağ kurarak kendi özgün ifade stillerini geliştirirler. Yeni bakış açıları ortaya koydukları çalışmalarında desen, leke, doku, kompozisyon gibi çeşitli tekniklerin yanı sıra ahşaptan atık malzemelere, mozaik hamurundan duvar boyalarına pek çok farklı malzeme kullanırlar. Bu seviyede ayrıca Rönesans dönemine odaklanarak dünya sanat tarihini keşfetmeye devam ederler.
    
   Ders kapsamında İstanbul ve çevre illerdeki tarihi eserleri inceleyerek araştırma yapan öğrencilerimiz, kültür sanat etkinliklerini yakından takip eder ve okulumuzda düzenlediğimiz "Sanatçı Buluşmaları"nda çağdaş sanatçılarla tanışma fırsatı yakalarlar.
  • Beden Eğitimi ve Spor dersinde hedefimiz, öğrencilerimizin sporun hayat boyu sürecek bir yaşam disiplini oluşturduğunu kavramaları, özgüvenlerini ve öz saygılarını geliştirirken hareket, liderlik, iş birliği, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verebilme becerilerini güçlendirmeleridir. Çeşitli sportif etkinliklere katılarak spor kültürü edinen öğrencilerimiz, sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde kullanmayı benimserler. Ders kapsamında ayrıca Türkiye ve dünyada sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, engellilerin ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bedensel, sosyal ve ruhsal gelişiminde sportif etkinliklerin önemi ve rolünü kavrarlar.
    
   Okulumuzda bu seviyede Gençler kategorisinde basketbol, voleybol ve yüzme takımlarımız vardır.
  • Özel Sezin Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, tüm öğrencilerin işlevsel ve gerçekçi kararlar almalarına, akademik, sosyal ve duygusal problemlerini çözmelerine yardımcı olur. Önleyici rehberlik anlayışını benimseyerek öğrenciler ve veliler için bireysel görüşmeler, interaktif sunumlar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler. Bu uygulamalarda öne çıkan temalardan bazıları ergenlik, kaygı yönetimi, motivasyon, teknoloji kullanımı ve empatidir.
03
Projeler

Sezinde akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında, öğrendiklerini deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerinde temel rol oynar.

Lisemizde uygulamalı geziler, okul içi ve dışı sunum, sergi ve gösteriler, sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri, ulusal ve uluslararası konferanslar, okul ortaklıkları, Avrupa Birliği değişim programları ve saha çalışmaları; büyük ve küçük çaplı paylaşımları ve etkileşimleri güçlendirecek şekilde tasarlanır.

Lisemizdeki akademik projeler ile öğrencilerimizin;

 1. Özgün düşünme yetkinliği kazanmaları,
 2. Merak duyarken sorgulama becerilerini geliştirmeleri,
 3. Problemleri tespit ederek esnek ve dinamik çözümler üretmeleri,
 4. Araştırma becerisi ve malzeme bilgisine sahip olmaları,
 5. Farklı alan ve disiplinleri bir araya getirebilmeleri,
 6. Bireysel becerileriyle takım çalışmalarına uyum gösterebilmeleri,
 7. Süreç planlaması yaparak çalışmalarını farklı niteliklerde ürünlere dönüştürebilmeleri,
 8. Çalışmalarını arşivleyerek sürdürülebilir bir öğrenme alışkanlığı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin bu seviyede gerçekleştirdikleri akademik projeler iki başlık altında sürdürülür:

  • Lisemizde öğrencilerimiz bulundukları düzeyin akademik beklentilerine göre planlanmış projelerde aktif rol ve sorumluluk alma fırsatı bulurlar.

   1. 9. sınıflarda "Anadolu Medeniyetlerinin İzinde Projesi" kapsamında Çorum-Ankara gezisi ve Hattuşa, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi saha çalışmaları,
   2. 10. sınıflarda "UNESCO Dünya Mirası Kenti: Safranbolu-Amasra Projesi" saha çalışması,
   3. 11. sınıflarda Anıtkabir ziyareti, "ODTÜ Teknokent Projesi" ve Ankara saha çalışmaları,
   4. Tüm sınıf düzeylerinde yürütülen "21. Yüzyılda Göçler ve Mültecilik Toplumsal Uyum Projesi",
   5. 10. sınıflarda "Göbeklitepe-Şanlıurfa ve Göbeklitepe Belgeseli Oluşturma Projesi",
   6. 10. sınıflarda "Ballıkayalar Milli Parkı Projesi" saha çalışması,
   7. 11. sınıflarda "Acarlar Longozu-Sakin Şehir Taraklı-Göynük Projesi" saha çalışması ulusal çalışmalarımızdan örneklerdir. 

   Bu çalışmaların yanı sıra ders müfredatıyla entegre olarak yürütülen farklı düzeylerdeki çok yönlü projeler öğrencilerimizin akademik kazanımlarına destek olur.
    
  • Lisemizde öğrencilerimizin dünya görüşlerini zenginleştiren, geleceğe dair karar verme süreçlerine önemli katkı sağlayan çok sayıda uluslararası çalışma yürütülür. Okul ortaklıkları, saha çalışmaları, çok uluslu konferanslar, çevre projeleri, öğrenci değişimleri ve yarışmalarla geniş bir yelpazede uluslararası akademik projeler gerçekleştirilir.

   1. Uluslararası okul ortaklıklarımız:
    1. Geschwister-Scholl-Gymnasium Okul Ortaklığı / Freiburg-Almanya
    2. St. Paul's School Okul Ortaklığı / Barselona-İspanya
    3. Lycée de Fénelon Sainte-Marie Okul Ortaklığı / Paris-Fransa
    4. The School at Columbia University / New York-ABD
    5. I.E.S. Val Miñor Okul Ortaklığı / Nigrán-İspanya
   2. "Teknolojinin İzinde Sezin Projesi", Stuttgart ve Mercedes-Benz Müzesi saha çalışmaları
   3. "Gaudí ve Dalí'nin Yolu Projesi", Barselona ve Girona saha çalışmaları
   4. "4 Ülke Sınırsız Kültür Projesi", Freiburg-Strasbourg-Colmar-Basel saha çalışmaları
   5. Huawei iş birliğiyle "İnovasyon ve Tasarım Projesi" / Shenzhen-Pekin-Hong Kong-Çin saha çalışmaları
   1. Uluslararası MUN (Model United Nations) Konferansları
    1. Doha Georgetown MUN
    2. Budapeşte BIMUN
    3. Haarlem HMUN
    4. Kopenhag BIGMUN
    5. Milano MilanMUN
    6. St. Petersburg Nevsky MUN
    7. Lizbon IMUN
    8. Dublin SAIMUN
    9. Londra RCIMUN
    10. St. Petersburg SPIMUN
   1. AFS Öğrenci Değişim Programı katılımlarımız
    1. Münih-Almanya
    2. Madrid-İspanya
    3. Paris-Fransa
    4. Bologna-İtalya
    5. Venedik-İtalya
    6. Sicilya-İtalya
   1. "Bienvenido A Mi Mundo / Bienvenue Dans Mon Monde / Dünyama Hoş Geldin - IES Tegueste Projesi"
   2. Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament - EYP) Konferansları
    1. Lahey EYP
    2. Lizbon EYP
    3. Madrid EYP
    4. Münih EYP
    5. Tiran EYP
    6. Saraybosna EYP
   1. ASMA (American Scholastic Mathematics Association) Matematik Yarışması
   2. Math League Matematik Yarışması
   3. Invention Challenge
   4. Young Masters Programme (YMP)
   5. Caretakers of Environment International (CEI) Conference
    
04
Kulüp Çalışmaları

Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Lise öğrencilerimiz öğrenim yaşamları boyunca katıldıkları kulüp çalışmalarında;

 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Yenilikçi ve disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade ederler.
 4. Organizasyon ve stratejik iletişim becerilerini birlikte kullanırlar.
 5. Bilimsel ve sosyal bir düşünce yapısıyla tasarım odaklı çözüm üretme becerisi kazanırlar.
 6. Mesleki becerilerin bir statü sembolü değil, yaşam kalitesini zenginleştiren bir kariyer senaryosu olduğunun bilincine ulaşırlar.
 7. Evrensel sorunları uluslararası platformlarda tartışma şansı yakalarlar.
 8. Sosyal sorumluluğu yaşam felsefesi olarak benimserler.
 9. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli koşulların farkına vararak, hem kendileri hem de çevreleri için bu koşulları geliştirme fırsatı bulurlar.
 10. Sanattan ve kişisel farklılıklardan beslenerek yaşamlarını zenginleştirirken toplumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Lisemizde kulüp çalışmaları beş temel başlık altında toplanır:

   1. 3D Modelleme ve Baskı Kulübü
   2. Invention Challenge - Cosmos Club
   3. Magic Chemistry Club
   4. Programlama Kulübü
   1. EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu)
   2. MUN (Model Birleşmiş Milletler)
   3. Fütürizm Kulübü
   4. Kariyer Planlama Kulübü
   5. Sosyal Sorumluluk Kulübü
   1. Bateri Kulübü
   2. Drama Kulübü
   3. Fotoğrafçılık Kulübü
   4. Gezi Rehberi Kulübü
   5. İstanbul’un Yüzleri Kulübü
   6. Kısa Film ve Belgesel Kulübü
   7. Sözcüklere Soluk Ver Edebiyat Kulübü
   8. Ukulele Kulübü
   1. Bisiklet ve Trekking Kulübü
   2. Doğa Sporları ve Tırmanış Kulübü
   3. Futbol Kulübü
   4. Masa Tenisi Kulübü
   5. Pilates Kulübü
   6. Yüzme – CrossFit Kulübü
   1. Akıl Oyunları Kulübü
   2. Mizah Kulübü
   3. Stage English Club
   4. Yemek ve Pasta Kulübü

05
Sosyal Sorumluluk

"Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?" sorusu üzerine sıklıkla kafa yoran Sezin öğrencileri, okulumuzda bu soruya çeşitli cevaplar bulmak ve başkalarının hayatına dokunmak için pek çok fırsat yakalarlar.

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunların çözümlerine kendi tasarladıkları yöntemlerle katkı sağlarlar. Ürettikleri projeler ile pek çok konuda farkındalık yaratırken ve kazanırken bakış açılarını dönüştüren deneyimler yaşarlar.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin;

 1. Kendi toplumuyla iç içe yaşayan, toplumsal sorunların ve değişimlerin bilincinde olan,
 2. İhtiyaç sahiplerine bağış yapmanın ötesinde ürettikleriyle destekte bulunan,
 3. Ötekileştirmek yerine etkileşime giren, farklılıklardan korkmayan,
 4. Başkalarına destek verirken kendi fırsatlarının ve eksikliklerinin farkına varan,
 5. Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bireyler olmalarında önemli rol oynar.
Lise öğrencilerimiz beş temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:
  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 11 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak organizasyonlar ve iş birlikleri gerçekleştirirler.  Bu çalışmalarda:

   1. Sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla ortak eğitim ve sunumlar düzenlerler.
   2. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bizzat rol alır veya etkinliklerine katılım gösterirler.
   3. Farklı kurum içi organizasyonlarla sivil toplum kuruluşlarına destek olurlar.
   4. İhtiyaç gruplarına destek amaçlı ürünler hazırlar, tiyatro gösterileri vb. eğitsel faaliyetler organize ederler.
  • Öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki hem de Samsun, Kars, Balıkesir ve Kütahya illerindeki kardeş okullarımızda toplumsal hizmet çalışmaları yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı yaş gruplarıyla yabancı dil, dans, resim gibi alanlarda eğitsel faaliyetler düzenlerler.
   2. Okulumuzda gerçekleştirilen sanat gösterilerini ve beceri atölyelerini kardeş okullarımızda da uygulama ve paylaşma fırsatı bulurlar.
   3. İhtiyaç ve problem tespiti yaparak destek grupları organize ederler.
   4. Köy-kent yaşamındaki farklılıkları deneyimleyerek toplumsal bilinç geliştirir ve kültürel açıdan zenginleşirler.
   5. Eğitim ve öğretim koşullarının gelişimine bizzat yerinde destek verirler. Ortaklık yaptığımız okulların atölye ve kütüphanelerini bu organizasyonlar vasıtasıyla yenilerler.
  • Öğrencilerimiz engelliler, yaşlılar, evsizler, göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili kalıplaşmış duygu ve yargıların kırılması, kapsayıcı bir bakış açısının inşası ve yayılması amacıyla etkili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı engelli gruplarıyla atölyeler, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirirler.
   2. Evsiz bireylere destek veren kurumlar için iş güçleriyle ve düzenledikleri kampanyalarla gönüllü olurlar. 
   3. Düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerinde yaşlılar için etkinlikler düzenlerler.
   4. Uluslararası ölçekte sosyo-ekonomik sorunlar için kampanyalar organize ederler.
   5. Mültecilerin yaşadıkları sorunlar üzerine farkındalık yaratmak amacıyla panel vb. eğitim faaliyetleri gerçekleştirirler.
  • Öğrencilerimiz toplumsal eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla okul içinde ve dışında uluslararası kriterlere uygun sunumlar ve faaliyetler gerçekleştirirler. Her yıl seçtikleri kulüpler ile katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda toplumsal eşitliğe dair sorunları tartışma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimiz için çevre bilincine sahip olmak, tüm canlıların yaşamlarına değer vermek ve geleceklerine bu bağlamda sahip çıkmak önemli bir yaşam felsefesidir. Bu alanda öğrencilerimiz:

   1. 5 ulusal ve 3 uluslararası sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütürler.
   2. Geri ve ileri dönüşüm projeleriyle üretim kültürünün gelişimine katkıda bulunurlar.
   3. Hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ve organizasyonlar düzenlerler. 
   4. Her dönem nesli tükenen canlılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar ve paneller gerçekleştirirler.
    

06
Yönetim Kadrosu

Bahadır Özkan
Okul Müdürü
Cemil Baş
Akademik Müdür Yardımcısı
Meral Yalçın
Müdür Yardımcısı
Vahdet Doğan
Müdür Yardımcısı
07
Sezin Lise Öğrencisi


 1. Bilimsel veriye nasıl ulaşacağını ve onu nasıl değerlendireceğini bilir.

 2. Toplumsal değerlerini yok saymayan bir dünya vatandaşıdır. 

 3. Kültürlerarası iletişimde kendini iki yabancı dilde rahatlıkla ifade eder.

 4. Başarı için bazen risk almak gerektiğinin farkındadır.

 5. Teknolojinin hayatını kontrol etmesine izin vermez.

 6. Gelecek üzerine kafa yoran bir fütüristtir.

 7. Teslimiyetçi değildir, inandığını savunmaktan çekinmez.

 8. Adil olmanın öneminin bilincindedir.

 9. Ruhunu sanatla besler ve estetik bakış açısı geliştirir.

08
Kariyer Planlama


Hazırlık sınıfında başlayan ve üniversite tercih dönemine kadar devam eden kariyer planlama çalışmaları ile, öğrencilerin sahip oldukları özelliklere uygun donanım geliştirmeleri ve sağlıklı seçimler yapmaları hedeflenir."Yetenekler ve eğilimler değişebilir ve gelişebilir" anlayışından hareketle öğrenciler süreç boyunca izlenir ve desteklenir.

Öğrencileri üniversite eğitimi, iş hayatının beklentileri, edinilmesi gereken beceriler vb. konularda bilgilendirmek amacıyla okulumuzda düzenli olarak meslek buluşmaları gerçekleştirilir. Belirlenen alanda çalışan bir akademisyen, iş insanı, velimiz veya eğitim gören bir öğrenci okulumuzu ziyaret ederek deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşır.

9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz, Yaz Stajı Programı kapsamında çeşitli şirketlerde staj yaparak ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma imkanı elde ederler.

09
Üniversiteye Hazırlık

Sezinde üniversiteye hazırlık; öğrenci tanıma çalışmalarıyla başlayan, yönlendirme faaliyetleri, akademik çalışmalar ve tercih danışmanlığı ile devam eden, üniversite sürecinde ve sonrasında ise yaşam danışmanlığı formuna evrilen bir süreçtir.

İlk etapta öğrenciler okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analiz ve sentez yapma gibi temel becerileri edinmelerini sağlayacak akademik süreçlere girerler. Ulusal ve uluslararası tüm sınavlarda gerekli olan bu becerileri edinen öğrenciler, sınav sistemi ne olursa olsun başarıya ulaşabilirler. Bu süreç devam ederken yürütülen öğrenci tanıma çalışmaları ile öğrencinin hedefleri tespit edilir. 

Öğrencimizin çalışma programı eğitim almak istediği ülke ve tercih ettiği bölüm başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınarak planlanır. Ortak dersler dışında tüm lise yaşamı boyunca katılacağı kulüpler, ulusal ve uluslararası projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve ders takviyelerinin planlamaları bu tercihler doğrultusunda yapılır. 

Temel tercihlere yönelik planlamaların yanı sıra tüm öğrencilerimizle Üniversite Hazırlık Takviye Programı yürütülür. Bu program kapsamındaki ölçme çalışmalarıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren eksiklerini kapatırlar. 11. ve 12. sınıfta ise okul dışından desteğe ihtiyaç duymadan üniversiteye giriş sınavına hazırlanırlar. Tüm lise konularını en az 3 kez tekrar ederek kalıcı öğrenme aşamasına geçerler. Deneme sınavları ile zaman yönetimi becerilerini geliştirir, farklı soru dillerine alışkanlık kazanır ve Türkiye genelindeki durumlarını görürler. 

Yönlendirme ve danışmanlık çalışmalarımız tercih süreci boyunca da devam eder. Öğrenci ve veli grubu bilgilendirmelerine ek olarak bireysel randevularla tüm soru işaretleri ortadan kaldırılır.

 
  • ÖZEL SEZİN LİSESİ 
   2017 - 2018 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME BAŞARILARIMIZ

   2018 YKS ve üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre yurt içi üniversite tercihi yapan, lise yaşamları boyunca yürüttükleri sosyal ve akademik çalışmalar ile yurt dışı üniversitelere başvuran öğrencilerimizin elde ettikleri %100 yerleşme oranı ve gösterdikleri başarılarıyla gurur duyduk. Tüm mezunlarımızı kutluyor ve başarılarının sürekli olmasını diliyor, bu başarıya ulaşılmasını sağlayan tüm eğitim kadromuza emekleri için teşekkür ediyoruz.

   TYT-AYT Sıralamalarındaki Başarımız;

   Yüzde 1'e girme oranımız

   27

   Yüzde 2'ye girme oranımız 

   55

   Yüzde 5'e girme oranımız

   84

   Yüzde 10'a girme oranımız 

   95

   2018 Üniversite Yerleşim Başarımız;

   2018 Mezunlarımızın üniversiteye yerleşme oranı  

    % 100

   Devlet ve vakıf üniversiteleri (BURSLU) yerleşim oranı

    % 83

   İlk 3 tercihe yerleşme oranı

    % 70

   İlk 5 tercihe yerleşme oranı

    % 87

   İstanbul'daki üniversitelere yerleşme oranı

    % 93

   Yurt dışı üniversitelere başvuran öğrenci oranı

    % 12

   Yurt dışı üniversitelerden alınan kabul sayısı

   30

   (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu gereğince bu sayfada mezun öğrencilerimizin isimleri paylaşılamamaktadır.)

   ÖZEL SEZİN LİSESİ 
   2017-2018 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME BAŞARILARIMIZ 

   2018 MEZUNLARIMIZIN KAZANDIĞI YURT İÇİ ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER

   BOĞAZİÇİ ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNG)

   İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. / İŞLETME FAK. / İŞLETME MÜH. (İNG)

   TÜRK-ALMAN ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (ALMANCA)

   BOĞAZİÇİ ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / KİMYA (İNG)

   BOĞAZİÇİ ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNG)

   ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / SOSYOLOJİ (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ENDÜSTRİ MÜH. (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (İNG)

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK. / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH.

   SABANCI ÜNİ. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. /SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROG. (İNG) (%50 BURSLU)

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / KİMYA-METALURJİ FAK. / MATEMATİK MÜH. (İNG)

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. / ELEKTRİK MÜH.

   KOÇ ÜNİ. / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. /KİMYA-BİYOLOJİ MÜH. (İNG) (%25 BURSLU)

   İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. / MİMARLIK FAK. / İÇ MİMARLIK

   MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. / MİMARLIK FAK. / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / HUKUK FAK. (%25 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / HUKUK FAK. (%20 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / HUKUK FAK. (%20 BURSLU)

   YEDİTEPE ÜNİ. / HUKUK FAK.

   İSTANBUL OKAN ÜNİ. / DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. (İNG)

   YAKIN DOĞU ÜNİ. / DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. (İNG)

   DOĞUŞ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ENDÜSTRİ MÜH. (İNG) (%75 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / MAKİNE MÜH. (İNG) (%50 BURSLU)

   YEDİTEPE ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜH. (İNG) (%50 BURSLU)

   İ. D. BİLKENT ÜNİ. / GÜZEL SAN. TAS. VE MİMARLIK FAK. / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNG) (%50 BURSLU)

   KOÇ ÜNİ. / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. / EKONOMİ (İNG)

   KOÇ ÜNİ. / İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İNG)

   SABANCI ÜNİ. / YÖNETİM BİLİMLERİ FAK. / YÖNETİM BİLİMLERİ PROG. (İNG) (%25 BURSLU)

   SABANCI ÜNİ. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROG. (İNG) (%25 BURSLU)

   SABANCI ÜNİ. / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. /SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROG. (İNG)

   MARMARA ÜNİ. /MÜHENDİSLİK FAK. / KİMYA MÜH.

   MARMARA ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / SOSYOLOJİ (İNG)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / PSİKOLOJİ (İNG) (%20 BURSLU)

   MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. / FEN-EDEBİYAT FAK. / SOSYOLOJİ

   BAHÇEŞEHİR ÜNİ. / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK. / PSİKOLOJİ (İNG)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / SOSYOLOJİ (İNG) (%60 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / İŞLETME FAK. / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) (%50 BURSLU)

   İSTANBUL ÜNİ. / İŞLETME FAK. / İŞLETME

   YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / SANAT VE TASARIM FAK. / İLETİŞİM TASARIMI

   EGE ÜNİ. / İLETİŞİM FAK. / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

   EGE ÜNİ. / GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAK. / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / İŞLETME FAK. / İŞLETME (İNG) (%60 BURSLU)

   MEF ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. /ENDÜSTRİ MÜH. (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNG) (%50 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / MİMARLIK FAK. / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNG) (%40 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNG) (%25 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / İŞLETME FAK. / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / İŞLETME FAK. / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / İLETİŞİM TASARIMI (İNG) (%50 BURSLU)

   ÖZYEĞİN ÜNİ. / MİMARLIK VE TASARIM FAK. / İLETİŞİM TASARIMI (İNG) (%25 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. / MAKİNE MÜH. (İNG) (%40 BURSLU)

   BAHÇEŞEHİR ÜNİ. / MÜHENDİSLİK FAK. / İŞLETME MÜH. (%35 BURSLU)

   YEDİTEPE ÜNİ.  / SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. / FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNG) (%50 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / İNG ÖĞRETMENLİĞİ (İNG) (%60 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / İLETİŞİM FAK. / MEDYA VE İLETİŞİM (İNG) (%60 BURSLU)

   İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. / SANAT VE TASARIM FAK. / SİNEMA VE TELEVİZYON (%50 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / İLETİŞİM FAK. / SİNEMA VE TELEVİZYON (İNG) (%40 BURSLU)

   İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. / SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. / PSİKOLOJİ (İNG) (%15 BURSLU)

10
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Birimi olarak amacımız, yükseköğrenimlerine yurt dışında devam etmek isteyen veya bu seçeneği alternatif hedef olarak düşünen öğrenci ve velilerimize karar verme ve başvuru aşamalarında gerekli tüm desteği sunmaktır.

Öğrenci ve velilerimizle yapılan birebir görüşmeler ve periyodik bilgilendirme toplantıları ortaokul yıllarında başlar ve lise dönemi boyunca devam eder. Lise yıllarında öğrencilerimiz okulumuzun zengin akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkânları, güçlü İngilizce ve ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) programları ile eğitimlerini yurt dışında devam ettirmeye hazır hale gelirler. Bu süreçte dileyen öğrencilerimiz farklı ülkelerdeki dil ve yaz okullarına veya üniversite hazırlık programlarına yönlendirilir. 

10. ve 11. sınıf öğrencilerimizle yurt dışı başvuru sürecinin ön hazırlık aşamasında bilgilendirme toplantıları yapılır. 11. sınıfın başından itibaren öğrencilerimiz farklı ülkelerden üst düzey üniversitelerin temsilcileriyle okulumuzda bir araya gelerek kendilerini bekleyen süreçler hakkında detaylı bilgi edinirler. Lise son sınıfta ise öğrencilerimize şekillenmiş hedefleri doğrultusunda başvuru süreçleri boyunca destek olunur. 

Özel Sezin Okulu olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, yurt dışında üniversite okumayı hedeflemiş mezunlarımız bugün Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da eğitimlerine devam etmektedirler.

  • 2018 Mezunlarımızın Kabul Aldığı Yurt Dışı Üniversiteler Ve Bölümler

   SADDLEBACK COLLEGE / THEATRE ARTS

   ABD

   SANTA MONICA COLLEGE / THEATRE ARTS

   ABD

   SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY SCHOOL OF LIBERAL ARTS / MUSIC

   ABD

   CSU CHANNEL ISLANDS SCHOOL OF LIBERAL ARTS / MUSIC

   ABD

   CSU EAST BAY SCHOOL OF LIBERAL ARTS / MUSIC

   ABD

   CSU FRESNO STATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS / THEATRE ARTS AND DANCE

   ABD

   EICAR INTERNATIONAL FILM SCHOOL / CINEMA

   FRANSA

   ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM / PSYCHOLOGY

   HOLLANDA

   LEIDEN UNIVERSITY / PSYCHOLOGY

   HOLLANDA

   MAASTRICHT UNIVERSITY / PSYCHOLOGY

   HOLLANDA

   SHEFFIELD UNIVERSITY / LAW (%20 BURSLU)

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF BIRMINGHAM / LAW

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON / LAW

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF YORK / LAW

   İNGİLTERE

   KINGS COLLEGE LONDON / LAW - FOUNDATION

   İNGİLTERE

   EXETER UNIVERSITY / MANAGEMENT WITH MARKETING

   İNGİLTERE

   ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON / MANAGEMENT WITH MARKETING

   İNGİLTERE

   UNIVERSITY OF WESTMINSTER  / INTERNATIONAL MARKETING

   İNGİLTERE

   OXFORD BROOKES / BUSINESS AND MARKETING MANAGEMENT

   İNGİLTERE

   KENT UNIVERSITY / MARKETING

   İNGİLTERE

   CONCORDIA UNIVERSITY JOHN MOLSON SCHOOL OF BUSINESS / BUSINESS

   KANADA

   YORK UNIVERSITY / MARKETING

   KANADA

   TRENT UNIVERSITY / BUSINESS ADMINISTRATION MARKETING AND CONSUMER CULTURE

   KANADA

   UNIVERSITY OF GUELPH / COMPUTER SCIENCE (%50 BURSLU)

   KANADA

   UNIVERSITY OF VICTORIA / ECONOMY (%40 BURSLU)

   KANADA

   DALHOUSIE UNIVERSITY / COMPUTER SCIENCE (%30 BURSLU)

   KANADA

   UNIVERSITY OF WATERLOO / COMPUTER SCIENCE & MATHEMATICS

   KANADA

   WILFRID LAURIER UNIVERSITY / COMPUTER SCIENCE & MATHEMATICS (%25 BURSLU)

   KANADA

   MCGILL UNIVERSITY / BUSINESS MANAGEMENT

   KANADA

   UNIVERSITY OF GUELPH / PSYCHOLOGY

   KANADA

Top

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul
Tel : +90 216 64200 10
E-Posta : sezin@sezin.k12.tr
/img/instagram@2x.png 2x,
       /img/instagram@3x.png 3x /img/facebook@2x.png 2x,
       /img/facebook@3x.png 3x /img/twitter@2x.png 2x,
       /img/twitter@3x.png 3x /img/youtube@2x.png 2x,
       /img/youtube@3x.png 3x
© Copyright 2018 Özel Sezin Okulu. Tüm hakları saklıdır.